• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Les dones i les persones no occidentals estan infrarepresentades en les revisions d’experts

L’anàlisi de milers de comunicacions a la capçalera eLife de biomedicina mostra que tant les dones com les persones de països de fora dels Estats Units i Europa estan infrarepresentades com a darreres signants, editores i revisores d’articles científics en aquesta publicació. L’estudi ha analitzat tots els articles que es van presentar a aquesta capçalera d’accés obert des del seu llançament el 2012 fins al 2017, amb gairebé 24.000 articles que es van presentar, dels quals 7.000 van seguir el procés sencer fins a la seva publicació.

09/11/2018 13:11
R141_MON_Avaluacio experts

Dues investigadores i un investigador revisen un document / National Cancer Institute

La publicació eLife té una pràctica relativament poc freqüent entre les publicacions de recerca, ja que els autors fan una consulta prèvia a l’enviament de l’article sencer que volen publicar. Posteriorment, la revista pot convidar els autors perquè enviïn l’article complet. A més, el procediment de revisió de la publicació difereix de l’habitual, perquè els revisors i els autors dels articles coneixen les seves respectives identitats, la qual cosa els permet discutir qualsevol diferència d’opinió sobre els manuscrits presentats.

L’anàlisi, que va ser iniciada per la capçalera mateixa, va mostrar que les dones representen només al voltant del 20 % de les revisions d’experts i al voltant d’un de cada quatre editors. A més, la majoria d’editors i revisors provenen dels Estats Units, un 62 % i un 56 %, respectivament, seguits pel Regne Unit i Alemanya, en segon i tercer lloc. Menys del 2 % dels revisors experts provenen d’altres països, i en general són de la Xina, l’Índia o Sud-àfrica.

Del voltant de 7.000 articles que es van arribar a publicar i que van ser analitzats a l’estudi, 1.549 (el 22 %) tenien una autora com a darrera signant (una posició que indica antiguitat), i la resta (5.127) tenien un autor final. D’aquests, es van acceptar al voltant del 53 % dels manuscrits, davant del 50 % que tenien com a darrera signant una dona.

D’altra banda, es van acceptar el 53 % dels articles presentats amb l’últim signant masculí quan el panel de revisors estava íntegrament format per homes, una xifra similar a la que els equips mixtos van acceptar, el 51 %. També va quedar palès que era més probable que s’acceptessin articles en què l’autor i el revisor eren del mateix país, que si provenien de països diferents.

Segons els autors, l’estudi no intenta explicar les raons dels biaixos observats, però sospiten que els resultats responen a la proporció que hi ha entre investigadors i investigadores a la recerca en l’àmbit de la biomedicina i que, per tant, els articles i les revisions realitzades per eLife reflecteixen el que també passa en altres publicacions.

Una enquesta recent realitzada a Publons, un lloc que permet als acadèmics registrar la seva activitat de revisió d’experts i del qual vam parlar en el butlletí RECERCAT número 138, va mostrar que els investigadors dels països en vies de desenvolupament estaven infrarepresentats com a avaluadors, però, en canvi, acceptaven peticions de revisió i revisions completes amb més rapidesa.

També es va fer una anàlisi de les revistes de la Unió Americana de Geofísica (AGU) i es va observar que es convidava les dones a revisar amb menys freqüència del que s’esperava, però, en canvi, el sexe dels editors no influïa en les taxes d’acceptació. Cassidy R. Sugimoto, darrera signant d’aquesta anàlisi, proposa que les polítiques de les revistes científiques haurien de tenir com a objectiu garantir la diversitat en els panels de revisió, i per fer-ho, una possibilitat seria convidar una proporció més elevada de dones i investigadors provinents de països en vies de desenvolupament. Aquest seria un dels canvis més simples que es podrien fer, sense grans riscos i amb beneficis potencialment alts.

 

 

Dalmeet Singh Chawla, Huge peer-review study reveals lack of women and non-Westerners,
Nature, 561, 295-296(2018). DOI: 10.1038/d41586-018-06678-6

D.Murray et al., Gender and international diversity improves equity in peer review,
bioRxiv (2018). DOI: https://doi.org/10.1101/400515