• Imprimeix

L’enquesta de satisfacció de graduats de l’AQU, al portal EUC Dades

Les universitats catalanes, en coordinació amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), porten a terme, des de l’any 2015, una enquesta anual per conèixer la satisfacció de la població titulada. L’anàlisi de la satisfacció dels titulats recents és una necessitat del sistema universitari per conèixer i avaluar la qualitat de la formació dins del marc de la millora contínua de les titulacions.

30/11/2018 09:11
R142_RECOM_Enquesta satisfaccio AQU

2018. La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes

Els resultats de l’enquesta de satisfacció dels graduats i graduades universitaris per titulació o subàmbit de les promocions 2015, 2016 i 2017 ja es poden trobar al portal EUC Dades, amb les dades agregades de les tres darreres edicions de l’enquesta. Per a cada titulació, s’ofereix informació sobre la satisfacció global amb els estudis, la satisfacció amb l’ensenyament i l’aprenentatge (l’estructura del pla d’estudis, els continguts de les assignatures, el volum de treball i els sistemes d’avaluació, el professorat, la metodologia docent i la tutorització), la satisfacció amb el suport a l’estudiant (la utilitat i l’accessibilitat de la informació del web, el campus virtual, les instal·lacions, els recursos facilitats pel servei de biblioteca, els serveis de suport a l’estudiant i la resposta a les queixes i els suggeriments) i la satisfacció amb els resultats (les habilitats comunicatives, les competències personals i les capacitats adquirides per a l’activitat professional).

També hi ha disponible un informe elaborat amb els resultats agregats dels darrers tres anys de les enquestes de satisfacció a les persones titulades de grau (2015-2017).