• Imprimeix

Guidance on Innovation Procurement

Comission notice C(2018) 3051 final. Brussel·les, maig 2018. Comissió Europea. 47 pàg.

22/06/2018 09:06
Innovation Procurement

Aquesta notificació de la Comissió Europea, encara que no és legalment vinculant, té per objecte oferir una guia concisa sobre compra pública innovadora. En ella s’explica per què és important la compra pública innovadora, qui hi té interès i com es pot materialitzar. Al final de l’any 2017 es va fer una consulta sobre aquesta guia i aquest document reflecteix les respostes rebudes.

S’adreça deliberadament a un públic professional com més ampli millor (agents i persones responsables de la contractació pública, usuaris finals, responsables polítics i gestors que han de crear unes condicions favorables i proveïdors que han d’aprendre a oferir i competir amb solucions innovadores per la compra pública) i vol despertar l’interès en aquells que mai s’ho havien plantejat o estaven dubtosos.

En el primer capítol s’aclareix el concepte de compra pública innovadora (innovation procurement), el segon descriu el marc polític necessari per fer ús estratègic de la compra pública innovadora, el tercer il·lustra sobre com donar oportunitats als innovadors en les compres públiques (inclou start-ups i pimes) i finalment en el quart es descriu com posar en marxa diferents procediments de contractació pública per modernitzar els serveis públics amb solucions innovadores i per crear creixement i ocupació.

Trobareu una còpia impresa d’aquest document per al préstec i la consulta a la Biblioteca d’Universitats i Recerca.