• Imprimeix

European Innovation Scoreboard 2018

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. European Commission.     ISBN: 978-92-79-77623 

20/07/2018 14:07

Recentment s’ha publicat aquest estudi per a l’any 2018. Proporciona una classificació dels diferents països europeus i també d’altres pel que fa a la innovació i dibuixa els perfils de cada país en aquesta matèria, cosa que permet fer una anàlisi comparativa i identificar les fortaleses i les mancances de cada país, així com les àrees susceptibles de millora. En general, l’estudi demostra que el rendiment de la innovació a la Unió Europea segueix una línia ascendent des de l’any 2010 i que aquesta millora la seva posició relativa respecte als Estats Units, Japó i Canadà, però no en relació amb Corea del Sud, respecte de la qual, de moment, ha quedat endarrerida. La  Xina s’està acostant a la UE amb una taxa de creixement que és tres vegades superior a l’europea. Podeu accedir a un resum executiu del document en 22 idiomes diferents, inclòs el castellà.

Dins Europa, la innovació, des del 2010, ha crescut en 18 països i ha disminuït en 10. D’acord amb l’índex sintètic d’innovació, els Estats membres es classifiquen en quatre grups: líders en innovació (rendiments més grans que la mitjana); innovadors forts (rendiments molt propers a la mitjana, per dalt o per sota; innovadors moderats (amb rendiments per sota la mitjana) i innovadors modestos (amb un rendiment molt per sota la mitjana). Espanya és un innovador moderat, el seu rendiment s'ha incrementat en relació amb el de 2010. La millora es concentra en alguns indicadors com els recursos humans o els entorns favorables a la innovació mentre que els aspectes més fluixos fan referència a indicadors de les inversions empresarials (despesa d’R+D del sector privat, despeses d’innovació no atribuïbles a R+D o empreses que proporcionen formació en TIC o tecnologies de la informació i comunicació) i de les col·laboracions (cofinançament  privat de l’R+D pública, publicacions conjuntes publico-privades o col·laboració entre petites i mitjanes empreses innovadores amb altres).

Cal destacar que els resultats d’aquesta edició 2018 no poden comparar-se amb els d’edicions anteriors perquè en aquesta i les anteriors s’ha dut a terme una revisió de les dades; les comparacions al llarg del temps cal fer-les entre series temporals que recullin les dades més recents.

A nivell regional, cada dos anys també es publica una extensió d’aquest quadre d’indicadors, encara que el nombre d’indicadors analitzats sigui més petit. La darrera edició va ser la corresponent a l’any 2017 (The Regional Innovation Scoreboard 2017) i en ella Catalunya és mostrava com un innovador moderat, tot i que el rendiment de la innovació havia disminuït amb el temps.