• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Els noms de les antipartícules

Antibarió, antiquark, antipartícula α... però anti-matèria fosca. Sabeu quan hem de posar guionet en aquestes denominacions?

30/05/2018 12:05
R138_BITS_Antiparticules

Producció d’un bosó de Higgs a l’experiment CMS del LHC. / CERN

La matèria és tot allò que, juntament amb l’energia, forma l’univers físic. És constituïda per partícules subatòmiques que s’organitzen en àtoms, molècules... fins a arribar a constituir els objectes observables a ull nu. L’antimatèria sorgeix com a oposició a la matèria, i és formada per antipartícules, que tenen les mateixes característiques que la partícula a la qual van associades però amb la càrrega elèctrica i altres càrregues oposades. Sembla un joc de paraules, però és que l’univers terminològic de les antipartícules és ben particular. Vegem-ho.

Tota partícula té la seva antipartícula, llevat d'algunes que actuen com a antipartícules de si mateixes (per exemple, el fotó, el pió neutre o l’hipotètic fermió de Majorana). Les antipartícules es caracteritzen perquè, en interaccionar amb la seva partícula associada, poden desaparèixer ambdues i, amb l’energia alliberada en aquesta anihilació, es poden produir noves partícules.

De manera anàloga a les “parelles” terminològiques matèria antimatèria i partícula antipartícula, els noms de les diverses antipartícules també se solen formar anteposant el prefix anti- al nom de la partícula corresponent: antibarió, antileptó, antiquark, antielectró (que també rep el nom de positró). El símbol de l’antipartícula consisteix en el de la partícula corresponent amb un màcron afegit: així, el símbol de l’antiquark u és ū. L’antielectró, el símbol del qual és e+, n’és una excepció.

Pel que fa a l’escriptura, com hem vist, els noms de les antipartícules i altres conceptes del mateix àmbit nocional s’escriuen sense guionet entre el prefix i el radical (antiquark, antimatèria), ja que es tracta de denominacions formades per derivació. Aquesta norma general ens pot plantejar dubtes quan es tracta de denominacions compostes de més d’un mot. Segons la normativa ortogràfica catalana actual, escriurem un guionet quan el prefix anti- precedeix un sintagma lexicalitzat, això és, un sintagma que ja té un significat propi i que sempre s’usa de la mateixa manera, com passa a anti-matèria fosca. Tot i que el terme antimatèria també existeix, en aquest cas la unitat de significat de base és matèria fosca, i no matèria, és a dir, que el prefix anti- modifica el concepte matèria fosca, no el concepte matèria. En canvi, caldrà escriure antiquark u i antipartícula α (no *anti-quark u i *anti-partícula α), perquè en aquest cas estem denominant un tipus d’antiquark (l’u) i un tipus d’antipartícula (l’ α), no un tipus de quark u i un tipus de partícula α. 

Si voleu saber-ne més, dels noms i les definicions de partícules i antipartícules, podeu consultar el Diccionari de física, obra en què també trobareu altres termes relacionats amb la física d’altes energies.

 

Text elaborat pel Centre de Terminologia TERMCAT

R138_BITS_logo_TERMCAT

Més informació