• Imprimeix

Científicas en cifras 2015, diversos autors

Aquesta publicació analitza la presència de dones en els diversos nivells i àmbits de la ciència a l’Estat espanyol, fent èmfasi en la carrera investigadora en universitats i organismes públics de recerca (OPI), la composició d’òrgans de decisió i la participació en convocatòries de finançament d’R+D+I.

20/04/2017 14:04
R127_RECOM_Cientificas_en_cifras_2015

Científicas en cifras 2015, diversos autors

La Unitat de Dones i Ciència (UMyC) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat va publicar a principis de febrer la quarta edició de l’informe Científicas en cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica. Aquesta publicació s’elabora des de l’any 2007 (sota la denominació, aleshores, d’Académicas en cifras), inspirada per la sèrie She Figures que la Comissió Europea edita des del 2003.

El document avança en l’harmonització i l’actualització de correspondència entre les categories professionals del personal investigador de les institucions analitzades i la sèrie anàloga She Figures de la Comissió Europea inclosa en la darrera edició del Manual de Frascati de l’OCDE (2015).

L’informe s’estructura en cinc capítols: indicadors de context; universitats públiques i privades; OPI; personal investigador d’universitats públiques i OPI, i establiment de l’agenda científica. Sovint s’aporta la comparativa de la situació estatal amb la de la mitjana dels països de la UE-28. L’àmbit temporal de la informació presentada se centra fonamentalment en els anys 2013 i 2014.

Entre els principals indicadors recollits a l’informe, cal destacar els següents:

  • El percentatge de dones en el conjunt del personal investigador a l’Estat espanyol (2014) es manté estable des del 2009 i és del 39 % (a la Unió Europea és del 33 %).

  • Per sectors, en còmput global a l’Estat, les dones representen el 46 % dels llocs de treball de recerca a l’Administració pública, quatre punts més que la mitjana europea (42 %); el 42 % a l’ensenyament superior i el 31 % al sector empresarial, on es detecta la bretxa de gènere més elevada (a la UE el percentatge és del 20 %).

  • A Catalunya, el percentatge de dones en el conjunt del personal investigador (2014) és del 40 %. Per sectors, les dones representen el 45 % dels llocs de treball de recerca a l’Administració pública, el 43,4 % a l’ensenyament superior i el 33 % al sector empresarial.

  • Les dones representen un 54 % de l’alumnat matriculat a les universitats públiques, davant del 46 % d’homes. La proporció s’incrementa en les matrícules a un màster (58 % de dones en relació amb el 42 % d’homes). Pel que fa a les tesis, la proporció de dones que van aprovar la tesi doctoral l’any 2012 a Espanya (50 %) supera en tres punts la de la Unió Europea (47 %).

  • En l’àmbit de les universitats destaca la persistent segregació vertical, ja que només el 21 % de les càtedres de les universitats públiques estan ocupades per dones. A les universitats privades, en canvi, el percentatge de representació femenina en la categoria de màxim nivell —professorat director/catedràtic— és superior, del 43 %.

  • La segregació vertical també continua als òrgans de govern de les universitats. El 2015 només hi havia una rectora (2 %) a les 50 universitats públiques de l’Estat; en canvi, a les universitats privades la proporció de rectores representava el 29 %.

  • Pel que fa a l’anomenat gràfic de tisora, per al curs 2014-2015 es constata que a les universitats públiques les dones continuen estant més representades a les primeres etapes de la carrera investigadora. No obstant això, s’observa un cert avenç.

  • El 73 % de les universitats públiques, el 33 % de les privades i el 87 % dels organismes públics de recerca tenen el seu pla d’igualtat de gènere vigent el 31 de desembre del 2015.

  • Pel que fa a les beques atorgades per l’Estat, quant a les taxes d’èxit (la relació entre el nombre d’ajudes concedides i les sol·licitades) s’observa un canvi de tendència respecte del patró que es mantenia fins al 2012, quan aquestes taxes d’èxit eren sistemàticament inferiors en el cas de les dones respecte dels homes; actualment aquestes xifres s’han equilibrat entre dones i homes.

  • En relació amb les convocatòries de projectes, les dones solen tenir una taxa d’èxit inferior a la dels homes, tot i que les diferències tendeixen a ser més baixes que en el passat.

 


Científicas en cifras 2015
Diversos autors
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
155 pàgines