• Imprimeix

CIR-CAT, Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

El Govern va aprovar a finals d’octubre la creació del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Aquest Comitè serà el principal instrument del Programa per a la integritat de la recerca, una proposta pionera que neix per donar compliment a les recomanacions europees en la matèria i garantir la màxima qualitat de la recerca que es fa a Catalunya amb l’objectiu de promoure i consolidar les bones pràctiques en aquest àmbit. Aquesta mesura està impulsada pel Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca en col·laboració amb el Departament de Salut.

28/11/2018 15:11
R142_CAT_CIR-CAT

Bones pràctiques / von j.dudzinski

Entre les funcions del CIR-CAT hi haurà l’assessorament, l’anàlisi i la prevenció dels conflictes d’integritat que puguin sorgir a Catalunya de la recerca, dels agents que l’executen i dels que la financen. El programa tindrà una vigència de tres anys, prorrogable. D’aquesta manera es dona resposta a les múltiples recomanacions de la Comissió Europea en el marc de l’Horitzó 2020, que tenen la finalitat de garantir el respecte envers tots els principis ètics en activitats de recerca. Igualment, es dona així compliment als criteris establerts per l’OCDE en el sentit que una mala praxi en recerca no només perjudica la ciència, sinó que fa minvar la confiança que la societat hi té dipositada i, de retruc, la capacitat que té el mateix Govern de fomentar i promoure la recerca de manera competent i responsable.

El CIR-CAT és un òrgan consultiu que tindrà les funcions de promoure les bones pràctiques científiques, la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques científiques i les mesures necessàries per millorar la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya, i d’assessorar en aquells conflictes d’integritat de la recerca que afectin l’àmbit de les bones pràctiques. En l’exercici de les seves funcions, actuarà en tot moment amb plena autonomia, independència tècnica i absència de conflicte d’interès, per garantir la seva imparcialitat i objectivitat.

Les resolucions que adopti seran sempre en forma de recomanació amb caràcter no vinculant. No forma part de les seves atribucions resoldre controvèrsies científiques ni acceptar peticions que afectin aspectes legals dels àmbits civil, laboral o administratiu, inclosos els relatius a la propietat intel·lectual i industrial. El CIR-CAT garantirà en tot moment la integritat, la uniformitat, la justícia i la confidencialitat de tot el procés, així com de la informació que utilitzi.

Els membres del CIR-CAT seran escollits d’entre persones amb autoritat científica reconeguda per a un període de tres anys prorrogable, en cas de pròrroga del Programa, i actuaran amb plena independència de les institucions i entitats que els han nomenat. Aquests membres seran escollits amb la intenció que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

El Comitè estarà integrat pels membres següents:

a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de recerca i un membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de salut.

b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya a través de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), d’entre els seus associats, i d’acord amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA).

d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d’entre les persones titulars de les sindicatures de greuges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres de recerca de Catalunya.

e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la recerca que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d’acord amb l’entitat.

Finalment, el CIR-CAT nomenarà d’entre els seus membres les persones que han d’exercir la presidència i la vicepresidència del Comitè.