• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Actualitzada la pàgina web de la SUR sobre dones i ciència

S’han actualitzat els apartats «Actuacions en matèria de gènere», «Estadístiques sobre convocatòries públiques en matèria d’R+D+I desagregades per sexe», «Documents» i «Enllaços» de l’espai Dones i ciència del web de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR).

31/05/2018 11:05
R138_WEB_Dones_i_ciència

Dones i ciència en el web de la SUR

A més, des de la pàgina principal de l’espai, un destacat permet accedir a una presentació que recull de manera gràfica tot un seguit d’indicadors sobre dones i ciència (fonamentalment en l’àmbit universitari) desagregats per sexe, com ara l’evolució de la presència de dones i homes a les universitats catalanes i els centres integrats (matrícula, PAS i PDI), l’evolució de la ràtio titulars/catedràtics, l’índex de sostre de vidre o el percentatge de dones a qui s’ha atorgat un doctorat honoris causa.

El document ha estat elaborat per la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, i l’objectiu és continuar actualitzant aquesta informació anualment. La font de la informació, en un gran percentatge dels indicadors, és el sistema d’informació universitari Uneix.