• Imprimeix

Participació en els tribunals PAU

Anualment es fa una crida pública al professorat d'universitats i professorat funcionari d'ensenyament secundari per tal que optin a formar part dels tribunals de la prova, en els quals participen uns 1.300 professionals.

Els tribunals estan constituïts per un president i vocals de les distintes matèries, els quals vetllen pel correcte desenvolupament de les proves. Després de l’examen de cada matèria els correctors reben instruccions específiques de correcció. Es corregeixen un màxim de 200 exàmens.

El termini per formalitzar la sol·licitud de participació del professorat de secundària i universitari és des del 22 de gener fins el 13 de febrer de 2019.

 

Caldrà formalitzar la sol·licitud al portal del professorat https://accesnet.gencat.cat/professorat

Els tribunals PAU han d'estar constituïts, per a cada matèria, per un mínim d'un 40% de professorat universitari i un 40% de professorat de secundària amb paritat de gèneres, sempre que el nombre de sol·licituds ho faci possible.

Professorat universitari que compleixi els següents requisits: 

 1. Formar part del personal docent de les universitats públiques catalanes segons les vinculacions indicades (les vinculacions indicades amb * caldrà contrastar la data de contractació):
   
  • Catedràtic d'Universitat
  • Professor Titular d'Universitat
  • Catedràtic contractat
  • Agregat
  • Col·laborador permanent
  • Lector*
  • Col·laborador*
  • Associat*
  • Visitant *
  • Emèrit*


  La Comissió podrà estudiar la participació de professorat:

  • Agregat interí
  • Ajudant
  • En comissió de serveis / comissió de serveis professorat d'ensenyament secundari
  • Investigador Ramon y Cajal
  • Investigador Juan de la Cierva

   

 2. Complir la correspondència entre l'àrea de coneixement i/o titulació universitària en la/les matèria/es de la PAU.
 3. Estar en servei actiu en la universitat durant el procés d'inscripció, consulta, resolució de la sol·licitud, així com tenir contracte en vigor amb la universitat corresponent el dia de les proves.
 4. No haver complert 70 anys abans del 30 de setembre de l'any 2019.

 

Professorat d'ensenyament secundari que compleixi els següents requisits: 

 1. Formar part del professorat funcionari (queda exclòs el professorat interí i en pràctiques).
 2. Impartir docència en batxillerat de la matèria sol·licitada o les matèries sol·licitades per corregir o en alguna altra matèria del mateix cos docent de secundària.
 3. Estar en servei actiu en el centre de batxillerat durant el procés d'inscripció, consulta de la resolució de la sol·licitud i els dies de les proves.
 4. No formar mai part del tribunal on s'examinin els alumnes del seu centre.
 5. La direcció del seu institut certificarà que la persona interessada imparteix docència en batxillerat de la matèria sol·licitada o les matèries sol·licitades per corregir, que està en servei actiu i que la seva participació en la PAU serà compatible amb les activitats lectives del centre.
Calendari de participació

Inscripció de participació de la PAU

Del 22 de gener al 13 de febrer
Estat de la sol·licitud i període de reclamacions (1)
Del 26 de març al 2 d'abril
Confirmació/ renúncia o en llista d’espera (2) Del 14 de maig al 22 de maig
Impressió de la credencial. (tribunals a corregir) 6 de juny

 

 

(1)La persona interessada ha de comprovar l'estat de la seva sol·licitud, que pot ser: vàlida, vàlida parcial (s'hi indicarà el requisit que no compleix) o denegada (en cas que no es compleixin els requisits) en el mateix portal del professorat. La Comissió Organitzadora de la PAU té la competència de validar les sol·licituds presentades. Les sol·licituds, degudament validades, s'inclouran en el sorteig que determina l'ordre d'actuació dels correctors i de les correctores en la PAU.

(2)La persona interessada ha de consultar l'estat de resolució de la seva sol·licitud. En el cas de:

 • Sol·licitud acceptada per participar en els tribunals; el corrector ha de confirmar o renunciar la seva participació. Un cop confirmada la participació, la persona interessada rebrà per correu electrònic, a l'adreça introduïda al portal del professorat, tota la informació associada a les proves.
 • Sol·licitud en llista d'espera, el corrector està pendent de participació en els tribunals, a l'espera de possibles baixes.

 

 

La Comissió Organitzadora de la Prova d'Accés a la Universitat de Catalunya té la competència de resoldre les sol·licituds d'aquesta crida i designar els tribunals: 

 • En la designació dels membres dels tribunals s'ha de procurar que hi hagi una composició equilibrada entre dones i homes. Així mateix, s'ha de garantir per a cada matèria la participació d'almenys el 40% de docents universitaris i el 40% catedràtics i professors d'ensenyament secundari que imparteixin batxillerat.
 • Els/les presidents/es de tribunals son designats directament per la Comissió Organitzadora, a proposta de les universitats respectives, entre el professorat universitari que presenta la sol·licitud per actuar com a vocal corrector o correctora.
 • Els/les sotscoordinadors/es matèria, sempre que compleixin els requisits, tenen l'obligació de presentar la sol·licitud i formar part dels tribunals.
 • A partir de les llistes de les sol·licituds validades es realitzarà un sorteig que determinarà l'ordre d'actuació. Els criteris a tenir en compte seran la matèria/es sol·licitada/es i la ubicació sol·licitada.
 • Totes les persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2016, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement. D'acord amb aquesta llei, són causes d'abstenció i recusació: “tenir qüestió litigiosa pendent amb qualsevol interessat o tenir parentiu de consanguinitat o amistat íntima o enemistat manifesta”.
 • Si es detecta falsedat o incorrecció d'alguna de les dades de la sol·licitud, el nomenament com a vocal corrector/a pot ser anul·lat.

En el portal del profesorat es publicarà el resultat del sorteig a partir del qual es farà l'ordenació de sol·licituds.

 

Les funcions de vigilància i/o correcció impliquen:

 • Assistir a la constitució del tribunal.
 • Estar a disposició del tribunal els tres dies de les proves, a partir de les 8.00 h i fins a la finalització de les proves, i complir amb la normativa que es lliura juntament amb tota la documentació.
 • Complir les tasques de vigilància i correcció que encomani la presidència del tribunal.
 • Dur a terme una correcció acurada tot seguint les instruccions específiques de les pautes de correcció que es distribueixen després que la prova hagi estat realitzada.
 • Complir els terminis de lliurament d'exàmens corregits.

 

Per els exàmens realitzats els dies:

 • 12, 13 i 14 de juny de 2019: en horari de matí i tarda. Les dates límit de lliurament dels exàmens corregits del 1r i 2n dia és el 19 de juny fins a les 13 hores i per el 3r dia el 20 de juny fins a les 13 hores.
 • 3, 4 i 5 de setembre de 2019: en horari de matí i tarda. Les dates límit de lliurament dels exàmens corregits del 1r dia és el 10 de setembre fins a les 13 hores i per el 2n i 3r dia el 12 de setembre fins a les 13 hores.

La retribució serà la següent:

 •  Assistència al tribunal: 165,00 € per dia.
 •  Correcció:
  •  L'escala general (una sola matèria) és la següent:
   •  Fins a 50 exàmens: 130,00 €.
   •  A partir de l'examen 51: 3,00 € per examen.
  •  Si es corregeix més d'una matèria:
   •  Cal aplicar l'escala general en la matèria 1 (es considera matèria 1 la del nombre més alt d'exàmens).
   •  S'ha d'afegir un import de 35,00 € per matèria addicional.
   •  Els exàmens de les matèries addicionals s'han de retribuir a 3,00 € per examen.
 •  Dietes per cada dia de proves: 15 €.

 

Sobre aquestes quantitats brutes cal aplicar la corresponent retenció. Si aquesta retribució es cobra conjuntament amb la nòmina, cal aplicar-hi la retenció que pertoqui en cada cas. No s'abonaran desplaçaments.

Un cop finalitzades les proves, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat es trametrà a les universitats l'import de les retribucions perquè les universitats puguin emetre l'ordre de pagament.

 

En cas que tingueu algun dubte, incidència sobre la sol·licitud, o algun comentari o suggeriment al respecte podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

o posar-vos en contacte al telèfon i/o a la bústia de correu electrònic indicats al portal.

Data d'actualització:  15.01.2019