Un dels objectius del Departament d'Economia i Coneixement és impulsar polítiques actives per garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb discapacitat. Davant la necessitat de promoure línies d'actuació comunes, el Consell Interuniversitari de Catalunya va impulsar l'any 2006 la creació de la Comissió Tècnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), on estan representades totes les universitats catalanes.

Durant aquest temps s'ha analitzat la situació actual i les necessitats de l'estudiantat amb discapacitat, s'ha fet un estudi del marc legal i jurídic, s'han analitzat i acordat els requisits per a les adaptacions curriculars i, actualment, s'està treballant en diferents línies per cobrir altres necessitats que s'havien detectat.

També s'han organitzat tres jornades i tres tallers amb la finalitat de difondre les bones pràctiques en aquest àmbit. Aquestes polítiques han anat acompanyades del finançament de convocatòries anuals, a través de l'AGAUR, per impulsar aquests projectes a les universitats del sistema català.