• Imprimeix

Preus

El preu dels ensenyaments oficials que s'imparteixen a les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el determina el Govern de la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits generals de preus públics establerts per a tot l'Estat. Els estudiants han d'abonar els preus que estableix el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017 (DOGC 7157, de 7.07.2016).

El Govern de la Generalitat estableix, per a una etapa educativa postobligatòria, una política de preus i beques que té com a objectiu contribuir a l'assoliment de l'estabilitat pressupostària i a una coresponsabilitat més gran de les persones beneficiàries dels serveis educatius en aquesta etapa. Pel que fa a les universitats privades, el preu l'estableixen els òrgans de govern d'aquestes universitats. En conseqüència, no se'ls pot aplicar el que estableix l'esmentat Decret de preus dels serveis acadèmics universitaris.

Els crèdits dels estudis oficials de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior es distribueixen en tres nivells de preu segons el coeficient d'estructura docent, en funció de l'experimentalitat de l'estudi. 

Es manté el sistema de preus i beques iniciat en cursos anteriors. En conseqüència, l'aportació dels estudiants al cost de la prestació dels serveis acadèmics universitaris se situa al voltant del 19% de mitjana. Per evitar que cap persona amb mèrits suficients quedi exclosa dels estudis universitaris per raons econòmiques, s'estableix que una part de l'increment d'ingressos que rebin les universitats públiques en concepte de preus dels serveis acadèmics universitaris es destini a finançar un sistema d'ajuts dirigits als estudiants amb un nivell de renda baix (beques Equitat). S'ha publicat la Resolució EMC/1699/2016, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2016-2017, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris, i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (DOGC 7161, de 13.07.2016).

Aquest sistema de beques estableix l'import final que ha de pagar l'estudiant en funció del nivell de renda familiar computable i el nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no se superin determinats nivells de patrimoni familiar. La convocatòria d'ajuts està gestionada a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  

En el moment de formalitzar la matrícula, i sense perjudici dels fraccionaments addicionals del pagament que pugui establir cadascuna de les universitats, aquestes han de possibilitar que el pagament de la matrícula anual es pugui fer, com a mínim, en dues fases, de la manera següent:

Fins al 60%  a compte del preu públic del crèdit establert en aquest Decret, en el moment de formalitzar la matrícula.

L’últim termini, que no podrà ser inferior al 30%, un cop resolta la convocatòria de beques Equitat per part de l’AGAUR, en els terminis que la universitat estableixi.

Si del procediment anterior es derivés un excés en favor de l’estudiant, la universitat li retornarà aquest excés d’acord amb la normativa vigent.

En qualsevol cas, el fraccionament no podrà ser inferior a l'establert per al curs 2015-2016.

Per conèixer amb més detall quines universitats ofereixen als seus estudiants modalitats especials de pagament que possibiliten fraccionar els pagaments de l'import total dels crèdits matriculats, cal consultar directament l'apartat sobre matriculació de la universitat.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

 

Al portal matriculauniversitaria.cat s'informa del sistema de preus públics de Catalunya i s'orienta en el procés de matriculació i de sol·licitud de beques i altres tipus d'ajuts per al pagament dels estudis universitaris.

Els preus per a la prestació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de màster universitari oficial, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) els aprova cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany s'estableixen mitjançant el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017 (DOGC 7157, de 7.07.2016).

Els estudis de màster universitari oficial adaptats a l’espai europeu d’educació superior poden ser de dues modalitats:

- Màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, i aquells que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

- Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

Pel que fa als estudis de màster universitari oficial impartits a la Universitat Oberta de Catalunya, no s'estableix cap tipus de diferenciació i s'aplica un import únic per a tots els crèdits. 

Els preus dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de doctorat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya els aprova cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany s'estableixen mitjançant el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017 (DOGC 7157, de 7.07.2016).

Les persones aspirants que, si escau, siguin admeses a un programa de doctorat adaptat a l’espai europeu d’educació superior, d'acord amb el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, abonaran, en funció de les circumstàncies acadèmiques, un preu pels conceptes següents:

- Per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

- Per la lectura i defensa de la tesi doctoral. El preu s’abonarà en el curs en què tingui lloc aquesta.

Els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que organitzin les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que els màsters universitaris oficials.

Data d'actualització:  13.07.2016