• Imprimeix

Màster de formació del professorat

El màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional i ensenyament d'idiomes, és un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

El perfil i els continguts acadèmics dels estudis els marca el Departament d'Ensenyament i serveix per impartir docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat,  la formació professional i per cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament d’Ensenyament (Borsa d'interins).

L’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) només gestiona el cos del professorat d'ensenyament de secundària (especialitat 590). La resta de cossos de professorat es fan des del Departament d'Ensenyament, com per exemple: professors tècnics de FP (especialitat 591), professors d'EOI (especialitat 592), professors d'Escoles d'arts plàstiques i disseny (especialitat 595), mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (especialitat 596), mestres (especialitat 597).

Informació relacionada

Adreçat a l'estudiant que estigui en possessió d’un títol de doctorat, d’una enginyeria, d’una arquitectura, d’una llicenciatura, o d’un grau i que vulgui ser professor/a d'ensenyament secundaris (ESO, batxillerat i formació professional). 

La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició. 

L’accés a les diverses especialitats docents d’aquest màster es fa en funció de la titulació exigida per a l’ingrés als diferents cossos docents. El Departament d’Ensenyament cada curs escolar confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir, interinament,  llocs de treball vacants en centres educatius.

El web del Departament d'Ensenyament té habilitades dues taules on es pot consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions: 

- Ensenyaments que podeu impartir (Accés a la consulta per titulació). 

Titulacions per impartir un ensenyament  (Accés a la consulta per cos i especialitat).

La documentació que caldrà presentar dins del termini de preinscripció a l'OAU serà la següent:

Certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 0-10 segons el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. En el cas dels estudiants de sistemes educatius estrangers, es recomana que presentin el certificat amb el càlcul de la nota mitjana sol.licitat a http://notasmedias.aneca.es.

Títol o el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.

Certificat del nivell B1 d'una tercera llengua.

L’Oficina d’Accés a la Universitat gestiona la preinscripció i l’accés al màster de les persones que disposin d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria o estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es fa per internet mitjançant al portal http://accesnet.gencat.cat.

Preinscripció: 7, 8 i 9 de setembre.
Assignació de places: 21 de setembre.
Matrícula: directament al centre assignatdel 23 al 25 de setembre.

Atès que aquest màster s’ofereix de forma coordinada entre totes les universitats que l’imparteixen, aquestes van acordar establir, per al curs acadèmic corresponent, el preu per crèdit que determini el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest sentit, el Decret 118/2015, de 23 de juny, estableix que, per al curs 2015-2016,  el preu per crèdit és de 41,17 euros.

Això no obstant, en el cas de l’especialitat d’anglès impartida per la Universitat Ramon Llull, a partir del curs 2015-2016, el preu per crèdit serà establert per la mateixa Universitat, que serà superior al preu de les altres especialitats.

Per a l'adjudicació de places de les especialitats del màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, caldrà que els estudiants tinguin una titulació universitària concordant amb l'especialitat del màster.

La nota d'accés per a l'assignació de places serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

El càlcul de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es farà segons l'article 55.f del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles (aquest Reial decret modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, sobre les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial), i segons l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 15 de març de 2011. 

Les especialitats del màster per al curs 2015-2016 es poden consultar a la taula següent: Distribució de les especialitats del màster

En el cas de l'accés a l'especialitat de matemàtiques es farà una prova d’aptitud personal (PAP) als sol·licitants. S'adjunta un document amb dos models de les dues edicions anteriors. En quedaran exemptes les titulacions que figuren en el quadre annex i aquells que hagin cursat un mínim de 40 crèdits de matemàtiques en els seus estudis universitaris.

Per als estudiants que no estiguin exempts de la prova, la matrícula de la PAP es farà al portal http://accesnet.gencat.cat en el moment de formalitzar la preinscripció. Enguany aquesta prova serà gratuïta.

La prova (PAP) es realitzarà el dilluns 14 de setembre de 2015 a les 16:00 h a la Universitat Pompeu Fabra (Campus de la Ciutadella, edifici Roger de Llúria, aula:  40.012 i tindrà la consideració d’APTE/NO APTE.

El dia 3 de setembre de 2015 a les 16:00 h es farà una sessió informativa a la Universitat Pompeu Fabra, al campus de la Ciutadella, edifici Roger de Llúria, aula: 40.006.

El mòdul comú (o genèric) de formació pedagògica es podrà fer amb caràcter presencial o bé virtual. Els estudiants hauran d’assenyalar la seva preferència en el moment de la matrícula; la qual es formalitzarà per ordre de nota d’admissió. 

a) Acreditació del nivell de la tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià. A diferència del que passa amb els estudiants amb títols de llicenciat anteriors a l'EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es publiquen a la Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (modificada per la correcció d'errada publicada al DOGC de 5/06/2015). 

Per acreditar el nivell B1 de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:


1. Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
2. Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
3. Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
4. Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
5. Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.

b) Acreditació de llengües oficials (català i castellà)

L'estudiant estranger haurà d'acreditar com a mínim una de les llengües oficials, ja sigui el castellà o el català, a un nivell mínim de B1 en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència d'una de les dues (nivell B2) en finalitzar el màster.

Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

També podeu consultar la Taula d'acreditacions de coneixements de castellà.

c) Per fer docència de llengües estrangeres

Els estudiants que cursin l’especialitat d’anglès o llengües estrangeres i tinguin una titulació concordant, no han d’acreditar el nivell d’aquesta llengua. En canvi, aquells que vulguin accedir a aquesta docència amb una altra titulació universitària hauran d’acreditar el nivell d’idioma (C1 o C2) depenent de la branca de coneixement que correspongui la titulació. 

  • 1 mòdul genèric de formació psicopedagògica i social, comú a tots els estudiants del màster
  • 1 mòdul específic diferent per a cada especialitat
  • 1 mòdul de pràcticum comú per a tots els estudiants del màster
  • 1 mòdul de Treball de fi de màster, comú a tots els estudiants del màster.

Els plans d'estudis que formen part del màster tindran una durada de 60 crèdits ECTS durant un any acadèmic amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'imparteixi.

Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) no podran realitzar el pràcticum al seu centre i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.

Cada universitat determinarà els horaris, els grups, les especialitats i altres especificacions acadèmiques.

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

Aquestes universitats organitzen de manera coordinada el Màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Trobareu informació sobre aquest màster en particular a la pàgina web de cada universitat.

Data d'actualització:  10.05.2016