• Imprimeix

Graus

Els títols de grau tindran entre 180 i 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de tres o de quatre anys. D’altra banda, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea, són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d'estudis més ampli. El títol oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el de graduat/ada.

 

Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. L'adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar, els dos primers anys, i facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca.

 

Els plans d'estudis de grau contindran com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, obligatòries i optatives i un treball de fi de grau. S'hi inclouran, també, crèdits de pràctiques externes en empreses o institucions, vinculades amb els sectors d'activitats, així com matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment, l’anglesa.