• Imprimeix

Estructura

El model universitari actual posa l'èmfasi en els estudiants com a protagonistes del procés d'aprenentatge i es mesura en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut incidir en el fet que tots els plans d'estudis de grau, que imparteixen les universitats de Catalunya, incloguin pràctiques externes en empreses o institucions, i també matèries que garanteixin el coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglesa.

L'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles conduents a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

En aquest context, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), que té com a objectiu permetre la classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions, estableix diferents nivells de qualificació, d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau correspon al nivell 2, el màster universitari al nivell 3 i el doctorat al nivell 4.

Estudis de grau

Són els primers estudis que es realitzen en accedir a la universitat. La finalitat d'aquests estudis és l'obtenció d'una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. 

Estudis de màster universitari

S'inicien després d'haver finalitzat els estudis de grau. Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació de tasques de recerca.

Estudis de doctorat

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

Data d'actualització:  05.10.2015