• Imprimeix

Doctorat

Són estudis que tenen com a finalitat que l'estudiant obtingui una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l'exercici professional, que consisteix en l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.


Les característiques dels estudis de doctorat i la varietat de necessitats i mètodes de formació per a la recerca, per a cadascun dels diferents àmbits del coneixement, fan que sigui aconsellable un alt grau de flexibilitat en la regulació d'aquests estudis.


Per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d’un títol oficial de grau de l’Estat espanyol, o equivalent, i d’un títol de màster universitari i haver superat en el conjunt d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits. Cada universitat podrà incloure, també, com a criteris d'admissió complements de formació específics.


La durada dels doctorats serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió de la persona doctoranda fins a la presentació de la tesi, i de cinc anys si es realitza a temps parcial.