• Imprimeix

Estudis Universitaris

El model universitari actual posa l'èmfasi en els estudiants com a protagonistes del procés d'aprenentatge i es mesura en crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut incidir en el fet que tots els plans d'estudis de grau, que imparteixen les universitats de Catalunya, incloguin pràctiques externes en empreses o institucions, i també matèries que garanteixin el coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglesa.

L'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres cicles conduents a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

En aquest context, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), que té com a objectiu permetre la classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions, estableix diferents nivells de qualificació, d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau correspon al nivell 2, el màster universitari al nivell 3 i el doctorat al nivell 4.

 

Són els primers estudis que es realitzen en accedir a la universitat. La finalitat d'aquests estudis és l'obtenció d'una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. 

 

Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que l'estudiantat assoleixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.

Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics.

Els estudis de màster universitari estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

Són estudis que tenen com a finalitat que l'estudiant obtingui una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l'exercici professional, que consisteix en l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Les característiques dels estudis de doctorat i la varietat de necessitats i mètodes de formació per a la recerca, per a cadascun dels diferents àmbits del coneixement, fan que sigui aconsellable un alt grau de flexibilitat en la regulació d'aquests estudis.

Per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d’un títol oficial de grau de l’Estat espanyol, o equivalent, i d’un títol de màster universitari i haver superat en el conjunt d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits. Cada universitat podrà incloure, també, com a criteris d'admissió complements de formació específics.

La durada dels doctorats serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió de la persona doctoranda fins a la presentació de la tesi, i de cinc anys si es realitza a temps parcial.

Cursos d’estiu i d’extensió universitària

En el marc de l'oferta formativa general, les universitats catalanes inclouen, entre altres programes, els cursos d'estiu, amb l'objectiu de potenciar les relacions i la cooperació interculturals.

Durant aquest període de l'any, els estudiants universitaris, els professionals i la ciutadania en general poden combinar la realització d'activitats de lleure amb l'estudi, l'especialització o l'aprofundiment dels seus coneixements sobre temes diversos.

Periòdicament, les universitats i altres institucions donen a conèixer la seva oferta de cursos de formació continua, com també, cursos d’estiu. Per obtenir informació sobre aquests cursos, es poden consultar les pàgines web de les universitats, i la pàgina de l'Institut Joan Lluís Vives, que conté els cursos organitzats per totes les universitats de l'àmbit cultural del català.

D'altra banda, durant el curs acadèmic les universitats ofereixen, anualment, formació d'extensió universitària adreçada a la societat en general. Són cursos de caràcter professional o d'interès formatiu o cultural, que no exigeixen com a requisit posseir cap títol universitari i que no condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial. Per conèixer aquesta oferta formativa, es poden consultar els webs de les universitats corresponents.

 

Centres autoritzats per impartir estudis conforme a sistemes educatius vigents en altres països

Actualment existeixen a Catalunya alguns centres que han estat autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats per impartir estudis conforme a sistemes educatius vigents en altres països, en el marc del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris que ha estat modificat pel Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització y acreditació d'universitats i centres universitaris. Aquests estudis no condueixen a l'obtenció de títols oficials i homologats a l'Estat espanyol.

A continuació s'indica la relació de centres autoritzats:

Toulouse Business School-Barcelona (TBS Barcelona)
Títols: Bachelor in Management / Master in Management
Centre estranger: Groupe École Supérieure de Commerce de Toulouse (França)
Ordre EMC/153/2016, DOGC 7142, de 15/06/16.
Resolució de 06/10/1997, DOGC 2497, de 16/10/97, modificada per les ordres UNI/155/2006, de 28 de març, ECO/327/2011, de 15 de novembre, i ECO/299/2013, de 14 de novembre.

Escola Superior Empresarial de Relacions Públiques (ESERP)
Títol: Bachelor of Arts (honours) in Business Administration
Centre estranger: Universitat de Staffordshire (Regne Unit)
Resolució de 06/03/1997, DOGC 2359, de 26/03/97

EDU España Deutschland University Studies
Títol: Bachelor of Arts Business Administration
Centre estranger: Escola Superior Fachhochschule Südwestfalen (Alemanya)
Ordre ECO/267/2012, DOGC 6217, de 20/9/2012.

Data d'actualització:  10.12.2018