• Imprimeix

Matricula de la fase específica de les PAU

Tots els tràmits relacionats amb les PAU es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat

Els estudiants procedents de CFGS que optin, voluntàriament, per fer la fase específica de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), s'examinaran d'un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat.

A Catalunya aquestes matèries són:

 

Anàlisi musical

Geografia

Biologia

Grec

Ciències de la terra i de medi ambient

Història de l'art

Cultura audiovisual

Literatura catalana

Dibuix artístic

Literatura castellana

Dibuix tècnic

Llatí

Disseny

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Economia de l'empresa

Matemàtiques

Electrotècnia

Química

Física

Tecnologia industrial

 

Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat del centre (original o copia compulsada) on es faci constar:

 • Pels estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS * durant el curs actual, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.
 • Pels Titulats Tècnics Superiors * o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.
    
  * Els estudiants que estiguin en possessió del títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents del sistema educatiu espanyol que es trobin en Empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres homologats pel govern d'Espanya, podran realitzar la prova a la UNED o a través de les universitats públiques catalanes (Accesnet).
   

Aquest certificat s'ha de presentar en un dels punts de lliurament previstos (consultar l'apartat  Documentació a lliurar).

Recordeu

Aquests estudiants han de: 

 • fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat 
 • imprimir el resguard de pagament 
 • pagar les taxes dins del termini 
 • lliurar el certificat de centre a un dels llocs previstos a la convocatòria (cas que no es faci arribar el certificat (original o copia compulsada) , tot i haver fet el pagament de les taxes, la matrícula no serà vàlida).
 • Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.
   


Dates de la convocatòria de juny 2016 
Termini de matrícula i de pagament: de l '11 al 18 de maig
Data límit de lliurament dels certificats: 2 de juny
 

Convocatòria de setembre 2016
Termini de matrícula i de pagament: del 19 al 21 de juliol.
Data límit de lliurament dels certificats: 22  juliol

Data d'actualització:  06.04.2016