• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà, a partir de l’any 2017, en 2 exàmens:

 • Competència comunicativa i raonament crític
 • Competència logicomatemàtica

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015.

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Hi haurà dues convocatòries anuals: juny i setembre.

S’han de presentar:

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.


Queden exempts de realitzar la PAP:

 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
 • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
 • Titulats universitaris o equivalents.


Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà.

Per a la convocatòria de juny, la prova es realitzarà el dissabte 17 de juny en horari de matí.

La data de la prova de setembre està pendent de concretar.

S’estableixen cinc seus universitàries d’examen:

 • Barcelona.
 • Bellaterra.
 • Girona.
 • Lleida.
 • Tarragona.


Els estudiants, independentment de la universitat on vulgui realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal Accesnet.

Data d'actualització:  25.11.2016