• Imprimeix

Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat
  • En el cas d’estudis estrangers, que aquests no permetin l’accés a la universitat en el seu país.

També poden, de forma simultània, presentar-se a les proves d'accés per als més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d'accés per als més grans de 25 anys i a les proves d'accés per als més grans de 45 anys.

La matrícula es formalitza a Accesnet, podeu consultar a l'apartat del calendari i horari de les proves.