• Imprimeix

Estructura de les PAU i qualificació de la prova

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:

una fase general obligatòria 
una fase específica de caràcter voluntari

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

 
Fase general 
Consta de cinc exercicis:

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història o Història de la filosofia
 5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant

 
Fase específica 
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

 

Batxillerat  LOE

PAU: proves d'accés a la universitat

Arts

 

Ciències i tecnologia

 

Humanitats i ciències socials

Fase general
(obligatòria)

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història o Història de la filosofia
 • Una matèria de modalitat a triar*

Fase específica
(optativa)

 

 • un màxim de tres matèries de modalitat a triar*

 

* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC 9.7.2009].

 

Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l’empresa
Electrotècnia
Física

Geografia
Grec
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.
Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.
Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.
La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. 
Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

On s'ha de recollir la documentació? 

Els estudiants que s'examinen de les PAU a Catalunya en la convocatòria actual, poden descarregar del portal Accesnet les seves notes amb codi segur de verificació (CSV) des del dia de la publicació dels resultats.

Els candidats de convocatòries anteriors que vulguin obtenir documentació acreditativa dels resultats de les proves, hauran de contactar amb l'Oficina de Gestió Acadèmica de l'universitat on es van examinar.

Data d'actualització:  06.04.2016