• Imprimeix

Informació general

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya , cal fer la preinscripció universitària. Es pot formalitzar per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat .

La preinscripció és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau. No s'utilitza per accedir a estudis de 2n cicle o a un màster oficial, casos en què cal fer la sol·licitud de preinscripció directament en el centre que imparteix l'estudi corresponent.

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi), ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències.

La preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o d'altres comunitats autònomes, tot i que l'estudiant només podrà matricular-se en un sol centre (excepte aquells a qui s'hagi concedit la simultaneïtat d'estudis). Llevat d'aquest últim supòsit, no es pot formalitzar més d'una preinscripció en la mateixa convocatòria. En cas d'haver-n'hi dues o més, quedaran totes automàticament anul·lades.

A l'Oficina d'Accés a la Universitat i a les seves seus hi ha personal per atendre qualsevol consulta i ordinadors a disposició dels usuaris, des d'on es pot formalitzar la preinscripció durant els dies hàbils dels terminis establerts per a cada convocatòria.

Estudiants que hagin superat les proves d’accés a la universitat i assimilats

Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional i assimilats

Estudiants amb estudis estrangers

Titulats universitaris i assimilats

Estudiants més grans de 25 anys

Estudiants més grans de 45 anys

Els estudiants universitaris poden sol·licitar la simultaneïtat de dos estudis sempre que les normatives específiques de cada universitat ho permetin. En cas que aquesta simultaneïtat sigui possible, s'haurà de fer la preinscripció.

Tanmateix, els estudiants que desitgin accedir a uns estudis amb el propòsit de cursar-los simultàniament amb estudis que ja tenen començats, han de fer la preinscripció universitària i, a més, obtenir el permís dels òrgans de la universitat de destinació si així ho té establert aquesta universitat.

Estudis en universitats espanyoles

L'estudiant amb estudis universitaris cursats a una universitat espanyola pot demanar l’admissió a una altra universitat o centre per continuar el mateix o un altre estudi de grau. Ha de sol.licitar l'admissió directament al centre al qual desitja accedir i obtenir l'acceptació expressa, o bé formalitzar la preinscripció universitària.

Si a l’estudiant se li reconeix un mínim de 30 crèdits, la seva admissió l’ha de resoldre el rector de la universitat d’acord amb els criteris que a aquests efectes determini el Consell de Govern de cada universitat. En cas que no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits , s’ha d’incorporar al procés general d’admissió (preinscripció universitària).

Estudis en universitats estrangeres

L'estudiant amb estudis iniciats a l'estranger que vulgui continuar-los en una universitat catalana, haurà d'adreçar-se a la facultat o escola universitària on es cursin els estudis als qual vol accedir per tramitar la convalidació d'assignatures.

En el cas que li convalidin un mínim de 30 crèdits ECTS, l'estudiant haurà de demanar l'admissió directament en el centre universitari que li ha reconegut la convalidació i haurà d'obtenir-ne l'acceptació expressa; per tant, no podrà fer la preinscripció universitària.

Si li convaliden menys de 30 crèdits, l'estudiant haurà de formalitzar la preinscripció demanant només el centre d'estudi que li ha reconegut la convalidació, i se li adjudicarà una qualificació de 5,000.

Els estudiants que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen reservat el 5% de les places. Una vegada feta la preinscripció, hauran de lliurar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la certificació de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) on s'acredita el grau de discapacitat. Original i fotocòpia del document si s’aporta presencialment, o bé fotocòpia compulsada si s’envia per correu postal. 

Els estudiants reconeguts com a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment tenen reservat el 3% de les places en qualsevol estudi universitari. Als estudis de fisioteràpia, educació primària i ciències de l'activitat física i de l'esport, en tenen reservat el 5% i estan exempts de realitzar la prova d'aptitud personal d'aquest últim.

En el moment d'adjuntar la documentació dels estudis que els donen accés a la universitat hauran d'acreditar que són esportistes d'alt nivell aportant una fotocòpia del DOGC o del BOE, o que són esportistes d'alt rendiment aportant el certificat corresponent.

Per accedir a estudis de màster universitari, cal fer la sol·licitud d'accés directament al centre que imparteix l'estudi, a excepció del Màster de formació del professsorat.

El resultat de les assignacions i reassignacions de places universitàries pot ser objecte de reclamació posterior davant l'Oficina d'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini de 5 dies hàbils a partir de la seva notificació.

Qualsevol estudiant pot formalitzar una reclamació, en els terminis establerts en cada convocatòria, encara que no tingui una plaça assignada.
Per fer qualsevol reclamació serà requisit imprescindible presentar còpia de la sol·licitud de preinscripció i una instància amb l'exposició dels fets que la motiven.

Data d'actualització:  08.06.2016