• Imprimeix

Més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral

Les persones més grans de 40 anys poden accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, si no disposende cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

La preinscripció/matrícula es formalitza a Accesnet, del 17 al 29 de febrer.

 • Tenir 40 anys en l'any en què es sol·licita l'accés a la universitat.
 • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament universitari de grau per al qual es sol·licita l'accés.

En el cas d'estudis estrangers, que aquests no permetin l'accés a la universitat en el seu país.

- L’accés per a més grans de 40 anys s’estructuraen dues fases:

 1. Fase de valoració de l'experiència acreditada (sobre la base de la informació i la documentació presentada pel candidat en formalitzar la matrícula).
 2. Fase d'entrevista personal. La universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d'anuncis...).
En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de la universitat.
 
- Resultats de les fases i qualificació final:

Els resultats de les valoracions de cada fase i la qualificació final els faran públics les universitats. Cada universitat establirà les dates en les quals publicarà aquests resultats.

L'accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

La superació del procés d'admissió només és vàlida per accedir al curs acadèmic immediatament posterior. Per tant, si es vol accedir a la universitat en cursos posteriors s'haurà de repetir el procés d'admissió.

Per a la convocatòria de 2016, els candidats que vulguin accedir per la via de més grans de 40 anys a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU, hauran de formalitzar la matrícula directament a la universitat a la qual vulguin accedir i en les dates que aquesta determini. Cal, doncs, consultar el web de la universitat.

Els candidats que vulguin accedir per la via de més grans de 40 anys a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya hauran de formalitzar la matrícula al portal Accesnet seguint les indicacions que es detallen a l'apartat: “Preinscripció/Matrícula (UB, UAB, UPC, UdL, UdG, i UVic-UCC)”.

Les persones més grans de 40 anys que vulguin sol·licitar l’accés a aquestes universitats, han de formalitzar la preinscripció/matrícula a Accesnet, del 17 al 29 de febrer.

Només es podrà demanar un únic centre d’estudi.

-  Taxes, bonificacions i exempcions de pagament

Les taxes a abonar per la matrícula de l’accés per a més grans de 40 anys, per a la convocatòria 2016, són de 91.55 €. (Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2016)

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Acreditació: Targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació:targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació:targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la CCAA corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació:document d'identitat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. Acreditació:certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. Acreditació:sentència judicial.

 

Els candidats que formalitzin la matrículaal portal Accesnet han de fer el pagament seguint les instruccions que trobaranal web en el moment de matricular-se.

 

-  Documentació a lliurar

La documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori és la que s'especifica a continuació. Es recomana consultar la pàgina web de la universitat on es vol sol·licitar l'accés per veure, si és el cas, les especificitats en relació amb la documentació a presentar.

Aquesta documentació s'ha de presentar dins dels terminis de matrícula específic de cadacol·lectiu, de la següent manera:

- En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents. 

- Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PERCORREU ELECTRÒNIC.

- Els documents redactats en llengües estrangeres han d'anar acompanyats de la traducció jurada corresponent.

- La universitat podràsol·licitar informació complementària un cop finalitzat el termini de matrícula.


Documentació obligatòria
 

 • Comprovant de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes (segons la legislació vigent).
 • Carta de motivació que justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament de grau escollit (màxim 2 fulls).
 • Curriculum vitae documentat amb fotografia. En cada mèrit del currículum (experiència laboral, formació, idiomes, etc.) s'haurà d’indicar el número del document acreditatiu que es presenta. Per exemple: Auxiliar administrativa a l'empresa X. Contractació de gener de 2004 a desembre de 2005 (document número 4). Els mèrits del currículum s'han d'acreditar obligatòriament per poder ser valorats.
 • Relació numerada de tota la documentació presentada sobre l'experiència professional o laboral i sobre la formació. En cadascun dels documents s'anotarà el número que li correspon d'acord amb la relació aportada.

Com acreditar l'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament de grau. S'acredita amb l’aportació del contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al règim general de la Seguretat Social, o bé per qualsevol altre mitjà que possibiliti la seva acreditació:

 • Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
 • Contractes de treball (original i fotocòpia).
 • Certificats d'empresa en què s'especifiquin les funcions desenvolupades (original i fotocòpia).
 • En el cas de treballador autònom o per compte propi, certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, descripció de l'activitat desenvolupada i especificació del temps durant el qual s'ha realitzat (original i fotocòpia).

Com acreditar la formació relacionada amb l'ensenyament universitari de grau triat. L'acreditació d'aquesta formació es realitzarà amb el corresponent certificat del curs, en el qual haurà de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada (original i fotocòpia).

 
Altra documentació

Els candidats poden presentar, si escau, altra documentació que considerin rellevant, com per exemple:

 • Documentació acreditativa del coneixement del català (original i fotocòpia).
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües (original i fotocòpia). 

 -  Adreces de lliurament:

Dades de contacte

Oficina d’Accés a la Universitat

Via Laietana, 2 08003 Barcelona

Tel. 932 230 323 / 932 232 591

Adreça electrònica: Bústia de contacte

Cita prèvia (durant el període de preinscripció)

Universitat de Girona

Campus de Montilivi - Edifici CIAE

C. Maria Aurèlia Capmany, 38 17003 Girona
Tel. 972 419 854

Universitat de Lleida

Oficina de les proves d’accés a la universitat

Edifici Polivalent

C. Jaume II, 71

25001  Campus Cappont (Lleida)

Tel. 973 702 763

Horari: de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h

Adreça electrònica: provesacces@udl.cat

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

Av. de les Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel. 938 777 203

Escola Universitària del Maresme

Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)

08302 Mataró

Tel. 931 696 501

Universitat Rovira i Virgili - Centre d’Atenció als Estudiants

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 33-35 43002 Tarragona

Tel. 977 559 512

Universitat Rovira i Virgili

Campus de les Terres de l’Ebre

Av. Remolins, 13-15 43500 Tortosa

Tel. 977 464 030

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Àrea de Gestió Acadèmica

C. Sagrada Família, 7 08500 Vic

Tel 938 861 222

Només per als estudis de la UVic-UCC Campus de Manresa

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Fundació Universitària del Bages - Gestió Acadèmica

Av. Universitaria, 4-6 08242 Manresa

Tel 938 874 179

 

- Webs de les universitats amb informació sobre l’accés

Es recomana als candidats que consultin el web de la universitat del seu interès on s'informa de l'accésper a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional (especificitats de la documentació, centres d'estudis oferts per aquesta via d'accés, qualificacions, etc.).

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat de Lleida 

Universitat de Girona 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya:

Cada universitat publicarà la seva oferta d'estudis de grau als quals es pot accedir per la via de més grans de 40 anys. L'oferta d'estudis de la convocatòria 2016 de les universitats que gestiona l'Oficina d'Accés a la Universitat, la podeu consultar al següent pdf:

Els candidats que superin l'accés per a més grans de 40 anys ja tenen formalitzada la preinscripció/matrícula per a l’accés a la universitat (sol·licitud de plaça), no cal que realitzin cap tràmit.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats que hagin superat l'accés. Les places s'adjudicaran segons la qualificació global obtinguda.

L'assignació de places sortirà publicada al portal Accesnet, d'acord amb el calendari d'Assignació de places de la preinscripció universitària de 2016.