Feder
  • Imprimeix

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té per objectiu contribuir al finançament d’actuacions orientades a impulsar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l’ajustament estructural de les economies regionals. Per assistir aquest objectiu, una de les prioritats d’inversió és la destinada a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

La Unió Europea finança activitats i inversions destinats a recerca i innovació a través dels fons estructurals i d’inversió europeus es fa d'acord amb criteris de cohesió econòmica, social i territorial. Tenen com a objectiu estimular la competitivitat i promoure el canvi econòmic a través de la innovació i la societat del coneixement.

Un altre dels objectius d'aquesta iniciativa és el foment de la cooperació transfronterera i la cooperació interregional amb l'objectiu d'afavorir un intercanvi d'experiències.

Aquests fons complementen la inversió realitzada, de manera que part de la despesa es finança amb els fons estructurals i d’inversió europeus, i part amb fons estatals.

La programació dels fons estructurals i d’inversió europeus s'organitza en períodes de set anys. L'actual període de programació abraça del 2014 al 2020. Dins d'aquest període de programació, Catalunya disposa de 808 milions d’euros en fons estructurals i d’inversió europeus provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, dels quals 327 van destinats a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

La Secretaria d’Universitats i Recerca ha programat 132 milions d’euros a diferents programes i actuacions dins del seu àmbit de competència, dels quals es destinarà un 50% a inversió en infraestructures de recerca i innovació, i la resta a transferència i valorització de coneixement i a cooperació entre universitats i centres públics de recerca i empreses. Tenint en compte que els fons FEDER cofinancen el 50% de les despeses elegibles, això representarà una inversió global per al sistema de fins a 272 milions d’euros.

En el període de programació 2007-2013 la Secretaria d’Universitats i Recerca ha comptat amb 102,6 milions d’euros de fons provinents del FEDER destinats a inversió i activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, amb un total de 64 projectes i un esforç inversor de 205,1 milions d’euros.

El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les línies bàsiques per a la programació i execució dels fons FEDER a Catalunya. En aquest sentit, des de la Direcció General de Recerca s’impulsen diverses actuacions, directament o mitjançant l’AGAUR. Fins al moment s’han dut a terme les següents:

1) Fons europeus per a projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de rebre cofinançament FEDER. Convocatòria 2015.

2) Fons europeus per a projectes cooperatius d’adquisició d’equipaments científics

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides susceptibles de ser cofinançats pel FEDER. S’entén per projectes cooperatius aquells que donin resposta a les necessitats de diferents institucions i que vulguin prioritzar-los i finançar-los de manera conjunta. La finalitat de les instal·lacions, els equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques ha de ser potenciar l’excel·lència científica i tecnològica, així com  facilitar els processos de valorització i de transferència de coneixement. Convocatòria 2015

3) Programa Indústria del Coneixement

D’altra banda, determinades convocatòries del Programa Indústria del Coneixement que tenen per finalitat  afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica (spin-offs), derivades de la recerca que es duu a terme a les universitats i els centres de recerca, també podran ser cofinançades amb fons FEDER (concretament es preveu que el programa consti de tres fases: Llavor, Producte i Mercat). Convocatòries gestionades per l’AGAUR.

Més informació sobre el Programa Indústria del Coneixement

Data d'actualització:  12.06.2019