Des del traspàs de competències universitàries a la Generalitat de Catalunya, el 1985, hi ha hagut un ampli consens en els objectius de la política universitària. Aquest ha permès, al sistema universitari català, assolir elevats nivell de qualitat i internacionalització. Tot i així, el sector universitari a Catalunya ha de continuar fent l’esforç d’adaptar-se a un món canviant i a la realitat social de Catalunya.

Es detallen a continuació les línies estratègiques del sistema universitari català:

 • Oferta acadèmica més flexible, més internacional i de més qualitat:
  • Dotar Catalunya d’una estructura acadèmica més flexible que s’adapti als canvis en la demanda dels estudiants i dels sectors socioeconòmics.
  • Adoptar noves estructures acadèmiques més similars al nostre entorn europeu que possibilitin la mobilitat dels nostres estudiants i la captació d’estudiants internacionals.
  • Identificar i contribuir a la difusió d’una oferta de programes excel·lents de màsters universitaris per augmentar l’atracció i la retenció de talent i la competitivitat internacional.
 • Capacitat d’atreure i retenir talent:
  • Incrementar la contractació de professorat permanent excel·lent, amb mèrits homologables amb estàndards internacionals, dins del marc del Pla Serra Húnter.
 • Impuls dels serveis comuns:
  • Consolidar el model de prestació de serveis comuns entre les universitats que permeti estalviar costos.
 • Model català de preus per renda:
  • Garantir l’accés equitatiu al sistema universitari públic i evitar que cap persona hagi de renunciar a la formació universitària per motius econòmics.
  • Consolidar i expandir un model de beques català.
 • Les universitats, motor cap a l’economia del coneixement:
  • Consolidar el model de doctorats industrials per potenciar les relacions universitat-empresa.
  • Potenciar la creació d'empreses de base tecnològica (noves empreses o start-ups i empreses derivades o spin-offs).
  • Implicar les universitats com a aliats estratègics en els processos d'innovació del nostre teixit industrial.
  • Fomentar un sistema conjunt de promoció de la transferència de la tecnologia i el coneixement.
Data d'actualització:  28.09.2015