La llengua catalana, oficial a tot el territori de Catalunya, és la llengua pròpia de les universitats catalanes, tal com ho reconeixen els seus estatuts. El professorat universitari ha de conèixer suficientment el català (llengua oficial i pròpia de Catalunya) així com el castellà (llengua oficial a l'Estat espanyol), i ser capaç d'usar-los en l'activitat docent i acadèmica per garantir els drets lingüístics de l'alumnat.

La política lingüística del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya es desenvolupa en estreta col·laboració amb les universitats catalanes i més concretament amb els seus serveis lingüístics. Els objectius principals de la política lingüística universitària són:

  • El foment del català, com a llengua docent i administrativa d'ús normal i majoritari a les universitats catalanes.
  • L'impuls de la presència i l'ús de les terceres llengües -preferentment l'anglès-, utilitzades també per la comunitat universitària, per tal d'afavorir la seva internacionalització i la seva adequació a l'espai europeu d'educació superior.

D'altra banda, d'acord amb l'Estatut d'autonomia, que declara l'oficialitat de l'occità aranès a Catalunya, el Govern de la Generalitat també preveu l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit universitari.

L'òrgan de la Generalitat de Catalunya que té actualment les competències en matèria de política lingüística en l'àmbit de les universitats i la recerca és l'Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d'Universitats i Recerca