La política científica dels darrers anys a Catalunya s'emmarca en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i s'articula, especialment, mitjançant els plans i les estratègies de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya, els plans estatals del Govern espanyol i els programes de la Unió Europea.

En el marc de l'estratègia Europa 2020, la Unió Europea impulsa la implantació d'estratègies d'especialització intel·ligent a les regions i els estats com a mecanisme per guanyar competitivitat i fomentar-ne el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'Estrategia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) l'any 2014.

El Departament d'Empresa i Coneixement, per mitjà de la Secretaria d'Universitats i Recerca, és el responsable de planificar, dirigir i executar les polítiques en matèria d'universitats i recerca, mentre correpon a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat impulsar les polítiques d'innovació i internacionalització empresarial. La resta de departaments també contribueixen a les polítiques de recerca i innovació en els seus respectius àmbits sectorials.