El Govern de la Generalitat de Catalunya és el principal finançador de les set universitats públiques i també col·labora en el finançament de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Vic. Aquestes últimes universitats reben el seu finançament a través de contractes programa, de vigència pluriennal, que garanteixen que els recursos que reben seran suficients per poder realitzar la seva activitat acadèmica i investigadora.
Les universitats públiques catalanes reben recursos públics de l’Administració de la Generalitat:

  • per a les seves despeses de funcionament
  • per a la consecució d’objectius estratègics
  • per a inversions i equipaments

 

Trobareu més informació relacionada amb el finançament de les universitats a l’apartat d’aquest mateix web sobre els preus dels estudis universitaris

El gruix del finançament públic està destinat a les despeses de funcionament de les universitats públiques catalanes i es reparteix d'acord amb un model de distribució basat en indicadors i fórmules objectives, que es va adoptar arran de la Moció 27/VI, de 8 de juny de 2000, del Parlament de Catalunya. El model de distribució del finançament de les universitats públiques, d'aplicació des del 2002, vol aportar transparència, objectivitat i equitat a l'assignació de recursos entre les universitats. Està basat en el principi d'igualtat entre els estudiants del sistema públic, estableix objectius comuns per a totes les universitats, fet que redueix al màxim la discrecionalitat en l'assignació de recursos, i promou la qualitat de l'ensenyament superior i de les institucions universitàries a partir d'uns criteris d'eficiència i de qualitat compartits per totes les universitats.

Les universitats reben aquest tipus de finançament públic a partir de quatre grans blocs de subvenció:

  • Subvenció fixa: pretén contribuir a cobrir les despeses mínimes d'estructura que no estan relacionades amb el volum d'activitat acadèmica de les universitats ni amb les seves dimensions o especificitats.
  • Subvenció bàsica: aporta recursos per finançar l'activitat acadèmica ordinària de les universitats i les despeses de funcionament que aquesta genera. Constitueix el gruix de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al finançament de les universitats públiques. Es determina per mitjà d'una fórmula de distribució de recursos que pondera diverses variables.
  • Subvenció derivada: aporta recursos per al finançament de despeses derivades fonamentalment de la contractació de personal docent i investigador.
  • Subvenció estratègica: aporta un finançament addicional a les universitats lligat a plantejaments estratègics de política universitària.
La part de finançament públic de les universitats vinculada a la consecució d’objectius estratègics (millora addicional condicionada, contractes programa...) representa una part cada vegada més important del finançament públic total. L’escenari de finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques per al període 2007-2010, que preveia que una part creixent del finançament estigués condicionada a la consecució d’objectius, es va aprovar mitjançant l’Acord de Govern de 10 d’octubre de 2006. Exhaurit el període de vigència d’aquest Acord de Govern, es manté que una part del finançament que es distribueix entre les universitats públiques catalanes estigui condicionada a la consecució d’objectius. La distribució d’aquests recursos es realitza de la manera següent:

- el 35% en l’àmbit de la millora de la docència,

- el 20% en la millora de la gestió i

- el 45% en l’àmbit de la millora de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

Data d'actualització:  28.09.2015