• Imprimeix

Recerca

 • Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOE núm. 131, de 2.6.2011).
 • Arts. 54, 56, 64 i 65 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5.3.2011).
 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).
  • Disposició addicional dotzena. Mesures relatives als centres CERCA, a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i a altres centres de recerca.
  • Disposició addicional vint-i-uena, apartat 6 (Personal investigador dels centres CERCA i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats).
  • Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).
   • Disposició addicional onzena. Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA.
   Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2014).
  • Disposició addicional dissetena: mesures en matèria d'universitats i recerca.
 • Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.7.2011) (Capítol IV del Títol III; disposició addicional vuitena i disposició final primera).
 • Decret 314/2006, de 25 de juliol, de creació de la denominació de Xarxa de referència d'R+D+I (DOGC núm. 4685, de 27.7.2006).
 • Decret 222/1999, de 27 de juliol, de creació de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària (DOGC núm. 2945, de 4.8.1999).
 • Decret 195/1991, de 16 de setembre, de coordinació de la recerca i de reorganització de la CIRIT (DOGC núm. 1504, d'11.10.1991) (Article 1. Pla de recerca).
 • Decret 86/1982, de 15 d'abril, de creació de la Medalla i la Placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (DOGC núm. 220, de 5.5.1982)
  • Modificat pel Decret 477/2004, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 86/1982, de 15 d'abril, creant la Medalla i la Placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (DOGC núm. 4291, de 30.12.2004).
  • Arts. 2 i 3 derogats pel Decret 402/2006, de 24 d'octubre, pel qual es deroga parcialment el Decret 477/2004, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 86/1982, de 15 d'abril, creant la Medalla i la Placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (DOGC núm. 4748, de 26.10.2006).
 • Acord GOV/59/2010, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 (DOGC núm. 5607, de 14.4.2010).
 • Odre ECO/271/2011, de 14 d’octubre, per la qual es determina l’òrgan del Departament d’Economia i Coneixement que és competent per autoritzar als centres de recerca amb seu a Catalunya la subscripció dels convenis d’acollida d’investigadors estrangers (DOGC núm. 5990, de 24.10.2011).
Data d'actualització:  28.11.2012