Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, per la qual es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents. (DOGC núm. 6559, de 11/02/2014 )