En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica tota la informació sobre la Secretaria d'Universitats i Recerca per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d'aquesta Llei.