• Imprimeix

Màsters universitaris

 El màster universitari oficial és aquell que té una validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Els plans d'estudi que s'han de cursar per a l'obtenció d’aquests màsters han de ser prèviament verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya i han de ser inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).
 El màster propi és un estudi no reglat, que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix.  Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics.

Alguns màsters universitaris habiliten per exercir professions concretes, que tenen una regulació específica. Es tracta d’estudis, els continguts mínims obligatoris dels quals han de ser desenvolupats en els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera, es garanteix l’assoliment de competències i coneixements necessaris i requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, l'estudiantat a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster universitari, per cursar-lo en la seva totalitat.

Són els màsters universitaris impartits entre dues o més universitats catalanes, de l'Estat o d'altres països, amb un únic pla d'estudis, en els quals cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre d'assignatures. La universitat coordinadora serà la institució encarregada de tramitar i gestionar l'expedient i la matriculació de l'estudiantat. Els requisits d'accés seran únics i la mobilitat, obligatòria.

Són màsters interuniversitaris que formen part del principal programa d'intercanvi d'estudiants d'ensenyament superior en l'àmbit europeu. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'educació superior europea mitjançant la promoció del diàleg i la comprensió entre les persones i les cultures a través de la cooperació amb països tercers.

En els màsters universitaris Erasmus Mundus hi han de participar, com a mínim, tres institucions d'educació superior de països de la Unió Europea. L'estudiantat d'aquests màsters haurà de fer, si més no, una estada en dues d'aquestes institucions i una altra en una institució de països tercers.

Informació relacionada

Per accedir als estudis de màster universitari cal estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Estat espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Són els requisits i els criteris de valoració que estableix la universitat en el pla d'estudis per a alguns màsters universitaris, entre els quals poden figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o un determinat nivell de coneixement d'una llengua, entre d'altres.

Els preus dels màsters universitaris impartits en les universitats públiques i la UOC són aprovats, per a cada curs acadèmic, pel Govern de la Generalitat de Catalunya segons el que estableix el decret corresponent, i es troben dins la forquilla de preus que estableix l'Administració de l'Estat. Els imports dels preus es distribueixen en tres nivells d'acord amb els aspectes següents: 

  • la dedicació docent que requereix l'estudi
  • la intensificació en la recerca
  • la professionalització inherent al màster

Sí, podran accedir-hi les persones titulades per altres sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologar els seus estudis anteriors, després de la comprovació prèvia per la universitat de l’acreditació d’un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol i que facultin per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor del títol. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'estudiant, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar l'esmentat màster.

És un màster d'orientació professional imprescindible per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

Més informació sobre el màster

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció, cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià. A diferència del que passa amb els estudiants amb títols de llicenciat,  anteriors a l'Espai Europeu d’Educació Superior EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es publiquen a la Resolució ECO/1134/2015,(enllaç) de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (modificada per la correcció d'errada publicada al DOGC de 5/06/2015). 

Per acreditar el nivell B1 de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:

1. Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
2. Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
3. Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
4. Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
5. Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.

L'estudiant estranger haurà d'acreditar com a mínim una de les llengües oficials, ja sigui el castellà o el català, d’un nivell mínim de B1en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència d'una de les dues llengües nivell B2 en finalitzar el màster.

Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

També podeu consultar la Taula d'acreditacions de coneixements de castellà.

Els estudiants que cursin l’especialitat d’anglès o llengües estrangeres i tinguin una titulació concordant, no han d’acreditar el nivell d’aquesta llengua. En canvi, aquells que vulguin accedir a aquesta docència amb una altra titulació universitària hauran d’acreditar el nivell d’idioma (C1 o C2) depenent de la branca de coneixement que correspongui la titulació. 

Data d'actualització:  29.09.2015