• Imprimeix

Preinscripció

En cas que en el moment d'emplenar la preinscripció a través d'Accesnet les dades acadèmiques de l'estudiant apareguin recuperades en verd i negreta, siguin correctes i no s'hi vulgui afegir cap altra via d'accés a la universitat, no s'haurà de presentar cap documentació.

En canvi, si no es recuperen les dades acadèmiques, o bé les dades no són correctes, s'haurà de presentar l'original i la fotocòpia dels estudis que donin accés a la universitat a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona, tel. 93 223 03 23, 93 223 25 91) o a qualsevol de les seves seus. La documentació es pot presentar personalment, mitjançant una altra persona o bé per correu certificat, dins del termini de preinscripció. En aquest darrer cas no se n'envia l'original, sinó una fotocòpia compulsada.

En el procés de preinscripció universitària es realitzen diverses assignacions i reassignacions de places. En cadascuna d’elles es publiquen les respectives notes de tall dels diferents estudis. El calendari de les tres primeres publicacions es pot consultar a l’enllaç: Calendari d'assignacions i reassignacions

Les notes de tall es poden consultar a: Notes de tall i de places universitàries

Sí, a partir de la preinscripció del 2010, ambdós col·lectius accedeixen a la universitat per la quota general de places i, per tant, la nota de tall és la mateixa.

L'estudiant es pot dirigir a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus, on hi ha ordinadors habilitats per emplenar la preinscripció. També es pot posar en contacte telefònic amb l'Oficina d'Accés a la Universitat o amb qualsevol de les seus per tal de resoldre el dubte.

No s'ha de portar cap documentació. Només cal portar documentació si s'hi vol afegir alguna altra via d'accés (per exemple, quan s'ha estudiat un CFGS).

Per recuperar el codi accesnet, es pot sol·licitar al web https://accesnet.gencat.cat mitjançant l'opció de generar una clau d'accés provisional, que s'enviarà al correu electrònic de l'estudiant. Si l'estudiant no recorda l’adreça de correu electrònic que va posar o l'ha canviat, cal que es posi en contacte personalment amb l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona, tel. 93 223 03 23, 93 223 25 91) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 

Per fer una modificació de les preferències de la preinscripció universitària dins del termini, l'estudiant ha de tornar a entrar a la seva preinscripció, al web https://accesnet.gencat.cat, amb el DNI i el codi accesnet. Un cop modificades les preferències, cal desar la preinscripció. L'estudiant s'ha d'assegurar que la preinscripció ha estat desada correctament i n'ha d'imprimir el comprovant.

Per a qualsevol modificació fora de termini de les preferències de la preinscripció, l'estudiant s'ha d'adreçar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a una de les seves seus per emplenar una sol·licitud i indicar-hi els canvis que demana. Cal tenir en compte, però, que els canvis sol·licitats, atès que són fora de termini, possiblement no es podran tenir en compte perquè poden afectar altres estudiants que sí que hagin demanat canvis dins del termini. 

Sí, però cal tenir en compte que als alumnes que s'examinin de matèries de la fase específica vinculades a la branca de coneixement del grau al qual volen accedir, se'ls ponderaran aquestes matèries per tal d'apujar la nota d'accés. Els alumnes que no s'examinin de matèries vinculades a la branca de coneixement del grau accediran a la universitat amb la nota de la fase general (nota d'accés). 

Els estudiants que volen accedir a uns estudis que tenen prova d'aptitud personal primer han de formalitzar-ne la preinscripció i, a continuació, la matrícula de la PAP. L'estudiant ha d'imprimir el full de pagament i anar a qualsevol oficina de ”la Caixa” o bé pagar-ho directament connectant-se al web de ”la Caixa”. 

Haureu de fer la preinscripció universitària i presentar a l'Oficina d'Accés a la Universitat el certificat de les notes dels estudis universitaris que hagueu cursat i el títol o el resguard de pagament del títol. 

La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual un alumne aconsegueix l'admissió en una titulació concreta per mitjà del procés d'adjudicació de places (preinscripció universitària). Dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants i no hi ha una nota mínima preestablerta.
En les titulacions que tenen més demanda que oferta de places, l'últim alumne admès marca la nota de tall.
 

Com que es tracta d'un procés que depèn de l'oferta i la demanda de cada curs acadèmic no es pot conèixer amb anterioritat, però com a orientació es poden consultar les notes de tall d'anys anteriors. 

S'hauran de presentar les notes mitjançant una instància a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, juntament amb una impressió de la preinscripció, realitzada dins del termini establert. En la instància s'han d'exposar els motius pels quals es presenta la documentació fora de termini. 

Els estudiants reconeguts com a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment tenen reservat el 3% de les places en qualsevol estudi universitari. Els estudis de Fisioteràpia, d'Educació primària i de Ciències de l'activitat física i de l'esport en tenen reservades el 5% i estan exempts de fer la prova d'aptitud personal els que demanen aquest últim estudi. Així mateix, han de formalitzar la preinscripció en els terminis establerts. Es consideren esportistes d'alt nivell les persones que figuren a les llistes que publiquin, abans del 15 de juny de l'any en curs, el Consell Català de l'Esport al DOGC i el Consell Superior d'Esports al BOE.
En el moment d'adjuntar la documentació dels estudis que els donen accés a la universitat, per acreditar que són esportistes d'alt nivell han de presentar una fotocòpia del BOE o del DOGC corresponent, i els que són esportistes d'alt rendiment, el certificat corresponent.
 

Els alumnes que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen reservat un 5% de les places. A l'hora de formalitzar la preinscripció hauran d'adjuntar la documentació dels estudis que els donen accés a la universitat i el certificat del grau de discapacitat emès per l'ICASS per poder acreditar el grau de discapacitat. La preinscripció universitària s'ha de fer per Internet.

Caldrà presentar la preinscripció directament a la universitat que interessi a l'estudiant. Es pot consultar el directori d'universitats al web http://www.crue.org/UNIVERSIDADES/. 

Per poder accedir a les universitats catalanes s'han d'homologar els estudis de secundària (més informació al Ministeri d'Educació o bé al Departament d'Ensenyament i, una vegada obtinguda aquesta homologació, cal superar les proves d'accés a la universitat (UNED ). Després de superar les proves d'accés, s'ha de tramitar la preinscripció universitària i lliurar la targeta de les PAU dins del termini de preinscripció establert. 

Per poder fer la preinscripció universitària s'ha de demanar la credencial per a l'accés a la universitat a la UNED i, posteriorment, lliurar-la juntament amb el formulari de preinscripció dins del termini establert. 

Els estudiants amb estudis iniciats a l'estranger s'han d'adreçar a la facultat o a l'escola universitària on cursin els mateixos estudis i tramitar la convalidació d'assignatures.
Si es convaliden 30 crèdits ECTS o més, la universitat podrà autoritzar directament la matrícula. Si es convaliden menys de 30 crèdits ECTS, els estudiants hauran de formalitzar la sol·licitud de preinscripció, només podran sol·licitar el centre que els ha concedit la convalidació i se'ls donarà una nota de 5,000.
 

Els estudiants amb més d'un estudi que dóna accés a la universitat poden presentar-los tots dos. La plaça serà assignada per l'estudi que els sigui més favorable (en funció de la nota d'admissió del estudis que presenta i la via d'accés). 

Sí, el percentatge de reserva no pot ser inferior a un 1% ni superior al 3%. A Catalunya és el 3%. 

Sí, cada titulació i cada centre ha de reservar almenys un 2% de la totalitat de les places. A Catalunya és el 3%. 

Data d'actualització:  16.05.2014