• Imprimeix

Proves d'accés per a més grans de 25 anys

La matrícula de les proves per a les set universitats públiques, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya es fa per Internet, al web https://accesnet.gencat.cat/. Els candidats que es vulguin matricular de les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU s'han d'adreçar directament a la universitat.

Poden presentar-se a aquestes proves tots els candidats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys durant l'any natural en que es presenti a la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.
Sí. Tanmateix, cal tenir present que tindran prioritat d'accés els estudiants examinats a Catalunya amb opció concordant; si queden places vacants s'assignaran a estudiants examinats a universitats de fora de Catalunya amb opció concordant, i finalment les places encara vacants s'assignaran als estudiants amb opció no concordant, independentment si s’han examinat a Catalunya o a fora de Catalunya.

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoquen una vegada a l'any.
El candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

No, la qualificació final de la prova serveix per accedir a la universitat en aquell curs acadèmic o en cursos posteriors.

Un cop superada la prova, el candidat es pot presentar tantes vegades com vulgui per tal de millorar-ne la qualificació.

La qualificació final obtinguda es determina per una puntuació de zero a deu, completada amb tres decimals. El candidat ha superat la prova d'accés quan obté un mínim de cinc punts –sobre un màxim de deu– en la qualificació final. Aquesta qualificació és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions globals de la fase general i de la fase específica. No se'n pot fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la fase general o de la fase específica, és inferior a quatre punts; per tant, en aquest supòsit el candidat haurà suspès.

Els candidats que s'examinin de l'opció de Ciències de la Salut tindran prioritat d'accés als títols de grau adscrits a aquesta branca de coneixement. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web Taules de ponderació

Els estudis de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona estan adscrits a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, de manera que els estudiants examinats d'aquesta opció hi tenen preferència d'accés. Si queden places vacants, s'assignaran a estudiants amb opció no concordant.

La prova d'accés als estudis universitaris dels més grans de 25 anys és comuna per a totes les universitats catalanes.

No és necessari. El candidat pot matricular-se de les proves en qualsevol universitat amb independència de la universitat on vulgui cursar posteriorment els estudis universitaris.

La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments es fa d'acord amb l'opció de la qual s'han examinat (que dóna preferència d'accés a uns estudis universitaris) i la qualificació final obtinguda en les proves.

Sí, el candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés s'haurà examinat de més d'una opció, i per tant tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Cal fer servir el català en la prova de llengua catalana, el castellà en la prova de llengua castellana i l'idioma estranger en la prova de llengua estrangera. En totes les altres matèries, el candidat tria la llengua (catalana o castellana) en què vol fer l'examen.

No hi ha exempcions. Tots els candidats s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

Qualsevol llibre homologat de batxillerat.

Sí, sempre que la qualificació de la fase sigui més gran o igual a cinc punts. En formalitzar la matrícula caldrà:

  • que es faci constar la fase de la qual es vol recuperar la qualificació.
  • matricular-se obligatòriament de la totalitat de la prova, fer-ho en la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase que es vol recuperar.
  • matricular-se de les matèries que es vulgui de la nova fase.

S'haurà de matricular en totes dues fases: la fase general (amb la mateixa llengua estrangera que va triar), per tal de poder recuperar la nota, i la fase específica, triant la nova opció que vulgui.

El candidat pot optar per millorar la nota de la fase que vol recuperar presentant-se als exàmens, o bé pot no presentar-se a les proves d'aquella fase. Sempre se li tindrà en compte la qualificació de la fase més alta, fins i tot després de demanar-ne revisió d'examen.

No, sempre es tindrà en compte la qualificació final de la fase, mai les qualificacions individuals de les matèries.

Sí, cada titulació i cada centre ha de reservar almenys un 2% de la totalitat de les places per a aquests estudiants.

Data d'actualització:  11.11.2014