• Imprimeix

PAU (proves d'accés a la universitat) per als estudiants de cicles formatius de grau superior

 Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat del centre (original o còpia compulsada) on es faci constar:

  • Per als estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2014-2015, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.
  • Per als titulats tècnics superiors o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

- Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat.
- Imprimir el resguard de pagament.
- Pagar les taxes dins del termini.
- Lliurar el certificat del centre a un dels llocs previstos a la convocatòria. En cas que no es faci arribar el certificat (original o còpia compulsada), tot i haver fet el pagament de les taxes, la matrícula no serà vàlida.
- Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.

Poden examinar-se de la fase específica aquells estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS durant el curs 2014/2015 i hagin superat tots els mòduls del cicle. No és necessari, però, haver superat:

  • Els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, per als estudiants de CFGS d'FP.
  • Els mòduls de formació pràctica en empreses, estudi i tallers, i el mòdul de projecte, per als estudiants d'APD.
  • Els mòduls de formació pràctica i de projecte final, per als estudiants de TES.

La superació de la fase específica té validesa per l'any en que es superi i per als dos cursos acadèmics següents.

En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5. 

Al web http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/ s'explica com són formalment les proves i quins són els criteris d'avaluació, i s'hi poden trobar els enunciats dels darrers exàmens de cada matèria. 

Per calcular la nota d'admissió, s'escullen les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.  

La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:  

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2
NMC = Nota mitjana del cicle formatiu
M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
 

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota > = 5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau. 

Dues, una al juny i una al setembre.

Sí, tants cops com es vulgui per tal d'intentar aprovar o superar la nota. 

Es tindrà en compte la millor nota que s'hagi obtingut. Un nou intent mai no pot perjudicar. 

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de les PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió.  

L'alumnat que té coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals s'ha d'examinar, farà aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst. 

Els estudiants que estan cursant l’últim any d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) no han de presentar cap certificat, ja que el centre és qui l’envia a l’Oficina d'Accés a la Universitat.

Tanmateix, cal tenir en compte que, un cop finalitzada la fase específica, per poder fer la preinscripció universitària haurà de sol·licitar un certificat al centre on consti la qualificació mitjana obtinguda i lliurar-ne l’original o la còpia compulsada en el moment de la preinscripció. 
Els titulats tècnics superiors o equivalents sí que han de lliurar un certificat (original o còpia compulsada), signat pel director i el secretari i amb el segell del centre, on ha de constar la qualificació mitjana obtinguda.

La targeta de qualificacions es descarrega en format electrònic al portal Accesnet. Aquesta targeta disposa d’un codi segur de verificació (CSV) que permet comprovar la seva validesa per internet.

Cal demanar-ne una de nova a les oficines de les PAU si la pèrdua es produeix abans del mes de novembre del mateix any en què s'han fet les proves. Passat aquest termini, s'haurà de demanar al Servei de Gestió Acadèmica de la universitat on estava adscrit el centre de cicles formatius. 

El DNI i el full de matrícula són obligatoris. Per a les matèries de llatí o grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material específic descrit al web de les PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, una bona preparació. 

Cal fer servir el català en les proves de Literatura catalana i el castellà en les proves de Literatura castellana. En totes les altres matèries, l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen. 

Cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, caldrà esperar a la convocatòria següent. 

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin. 

Les etiquetes amb codi de barres identifiquen unívocament l'estudiant i són especialment editades per a cadascú. Un programa informàtic segur i un procediment de codificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú. 

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen, qualsevol vocal del tribunal que vigili l’aula té la capacitat per fer-ho.

La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, mitjançant l'Oficina d'Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Especialistes universitaris, seguint els criteris d'avaluació fixats per la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, redacten els enunciats, especifiquen i donen instruccions als correctors. 

En una reclamació, l'examen és revisat formalment, és a dir, s'observa si tots els apartats han estat corregits, si la suma total de punts és correcta, etc.
En una doble correcció, l'examen és torna a puntuar totalment i la nota que s'obté fent la mitjana de les dues correccions substitueix la primera puntuació. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior.
 

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en dos o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 qualificacions. 

El professorat universitari que ha redactat els exàmens. 

El professorat universitari i de secundària que actua en els tribunals vetlla tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció. 

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables (cal que estiguin en possessió de la Resolució per la qual es qualifica el grau de disminució, emesa pel Departament de Benestar Social i Família, amb un mínim d'un 33% de grau de disminució), necessiten unes condicions especials per fer les proves.
Com que són incidències ja conegudes a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en Braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).
 

Consulteu al web els Criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. Llegiu també les recomanacions pertinents del web de les PAU. 

En la fase específica, la no-presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió. 

No, cada títol de grau de cada universitat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió. 

Data d'actualització:  15.12.2015