• Imprimeix

PAU (proves d'accés a la universitat) per als estudiants de batxillerat

La superació de la fase general té validesa indefinida i la qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per accedir a la universitat l'any en que es supera i per als dos cursos acadèmics següents.

En la fase general, no. Cada exercici és puntuat entre 0 i 10 i la nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Per tant, una nota pot ser compensada per una altra nota. En la fase específica, es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

Al web http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/ trobareu com són formalment les proves, quins són els criteris d'avaluació i els enunciats dels darrers exàmens de cada matèria.

No, el vocal de centre no té funcions de vigilància. Abans o després dels exàmens, fora de l'aula, sí que pot assessorar sobre les respostes correctes, donar consells, aclarir dubtes, etc., i, davant de qualsevol incidència, és la persona d'enllaç entre el seu alumnat i el tribunal.

Sí, cal dirigir-se a la universitat o a l'oficina de gestió de les PAU del lloc escollit i sol·licitar-ne l'admissió. 

Sí, caldrà que aquest curs fet a l'estranger sigui convalidable, legalitzar documents per via administrativa, sol·licitar les convalidacions al Departament d'Ensenyament, matricular-se en el termini de matrícula per a estudiants amb el batxillerat o equivalent ja finalitzat i fer les PAU.

Sí, la nota d'accés a la universitat és una mitjana ponderada entre la qualificació de la fase general (40%) i la nota mitjana de l'expedient acadèmic del batxillerat (60%). Per poder-ne fer la mitjana, és indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts. La nota d'accés ha de ser igual o superior a 5 punts.

Cal fer servir el català en les proves de Literatura catalana i Llengua catalana i literatura, el castellà en les proves de Literatura castellana i Llengua castellana i literatura, i l'idioma estranger en les proves de llengües estrangeres. En totes les altres matèries, l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen.

Sí, tants cops com es vulgui per tal d'intentar aprovar o superar la nota.

Sí, quan una nota de doble correcció difereix en dos o més punts de l'original, un tercer especialista ho torna a corregir. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 qualificacions.

Els processos d'avaluació dels centres són supervisats pel Servei d'Inspecció del Departament d'Ensenyament. Si es detecten diferències significatives entre les notes de batxillerat i els resultats de les PAU, es fa un seguiment especial del cas.

Cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal per veure si el problema és encara solucionable. En altres casos, caldrà esperar a la convocatòria següent.

Les etiquetes amb codi de barres identifiquen unívocament l'estudiant i són especialment editades per a cadascú. Un programa informàtic segur i un procediment decodificació-descodificació rigorós garanteixen el bon funcionament de l'anonimat.

No, la nota d'accés (A) resulta de la mitjana ponderada: A = 0,60 B + 0,40 P, en què B és la nota de l'expedient de batxillerat i P, la nota de la fase general, que ha de ser igual o superior a 4 punts. La nota P és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens realitzats en la fase general.

No, la nota d'admissió a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). L'estudiant obté una nota d'admissió especifica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Sí, sempre que aquesta matèria superada (nota >= 5) estigui vinculada a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

No, ja que en el nou model desapareixen les vies d'examen i, per tant, també la seva correspondència amb els títols de grau i universitats. Per a aquests estudiants la nota d'admissió es calcularà així:
Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2
QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.
M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.
a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

Per mitjà dels centres de secundària i del portal web http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/ s'informa de tots els detalls sobre les proves (dies, horari...). L'estudiant que ja no és a cap centre podrà consultar el lloc on realitzar les proves a través del portal accesnet.gencat.cat.

Per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar que cap mena d'influència pugui privilegiar ningú.

Les proves garanteixen que tots els futurs universitaris i universitàries hagin assolit un determinat nivell de coneixements i homogeneïtzen la formació rebuda en centres molt diferents. Les notes d'admissió ordenen les sol·licituds per realitzar estudis en els quals la demanda supera l'oferta possible.

Es tindrà en compte la millor nota que s'hagi obtingut, tant en la fase general com en la fase específica. Un nou intent mai no pot perjudicar.

Sí, en cas d'un comportament inacceptable durant un examen, qualsevol vocal del tribunal que vigili té la capacitat per fer-ho.

No, cap professor o professora d'un centre de secundària pot corregir els exàmens dels seus alumnes.

La majoria d'estudiants les superen (el 91,92% a les PAU del juny del 2014). Convé, però, no limitar-se a l'aprovat i treure la millor nota possible, ja que aquesta nota influeix a l'hora d'escollir els estudis universitaris.

El professorat universitari que ha redactat els exàmens.

La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, mitjançant l'Oficina d'Accés a la Universitat, del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Especialistes universitaris, seguint els criteris d'avaluació fixats per la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya, redacten els enunciats, especifiquen i donen instruccions als correctors.

Per a la convocatòria de juny s'estableix un tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que, per dificultats específiques i certificables (cal que estiguin en possessió de la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució, emesa pel Departament de Benestar Social i Família, amb un mínim d'un 33% de grau de disminució), necessiten unes condicions especials per fer les proves.
Com que són incidències ja conegudes, a priori, es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).

El professorat universitari i de secundària que actuen en els tribunals vetllen tant pel desenvolupament de les proves com per la seva correcció.

En una reclamació, l'examen és revisat formalment, és a dir, s'observa si els apartats han estat corregits, si la suma total de punts és correcta, etc.
En una doble correcció, l'examen és torna a puntuar totalment i la nota que s'obté fent la mitjana de les dues correccions substitueix la primera puntuació. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior.

Fer molt bé el batxillerat, ja que les PAU s'adeqüen als continguts del batxillerat. També va bé veure exàmens de les PAU dels cursos anteriors per saber com són i procurar fer bé el desenvolupament i la presentació de l'examen.

Demanar-ne una de nova a les oficines de les PAU corresponents si la pèrdua es produeix abans del mes de novembre del mateix any en què s'han fet les proves. Passat aquest termini, s'haurà de demanar al Servei de Gestió Acadèmica de la universitat on estava adscrit el centre de batxillerat.

El DNI i el full de matrícula són obligatoris. Per a les matèries de llatí o grec, un diccionari. Per a les matèries de ciències, una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. En les matèries de dibuix tècnic i d'arts, el material específic descrit al web de les PAU. A més, un bolígraf i, sobretot, una bona preparació.

Consulteu els Criteris d'avaluació de les matèries i els casos en què faltes d'ortografia, errors, etc., poden restar puntuació. Llegiu també les recomanacions pertinents del web de les PAU.

Per resoldre qualsevol incidència cal dirigir-se al president o presidenta del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre els problemes que sorgeixin.

Si l'estudiant ja no forma part d'un centre de secundària haurà de fer la matrícula a través del portal https://accesnet.gencat.cat/, en el terminis establerts.                                                                                                                     

Per mitjà del centre on s'estudia, l'alumne rebrà tota la informació de tràmits i de terminis per a la formalització de la prematrícula, la matrícula i la consulta de resultats, que es fan a través del portal Internet: https://accesnet.gencat.cat/.

L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc. El fet de no lliurar un quadern d'examen en la fase general equival a un NO PRESENTAT en la matèria i a un NO APTE/A en la nota d'accés. En la fase específica, la no-presentació del quadern d'examen equival a un no presentat i, per tant, no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió.

En la fase general, sí. En cada convocatòria s'han de fer els cinc exàmens i no es guarden notes parcials. La fase general és una prova global en què, en cada convocatòria, es ponderen, a la vegada, tots els resultats.

No, per poder accedir a la universitat és obligatori superar la fase general. La fase específica és de caràcter voluntari i permet millorar la qualificació obtinguda en la fase general.

Sí, el nou model de prova d'accés a la universitat és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d'examen, però només són matèries d'exàmens PAU les relacionades en l'Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny (DOGC 09.07.2009), per la qual es vinculen les matèries de modalitat del batxillerat a les proves d'accés a la universitat.

No, cada títol de grau de cada universitat està adscrit a una única branca de coneixement, que serà la que es tindrà en compte a l'hora de fer el càlcul de la nota d'admissió.

Sí, cada estudiant tria les matèries de les quals es vol examinar, depenent del títol de grau al qual vol accedir.

Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació universitària (COU) que vulguin examinar-se de les PAU s'hauran d'adaptar a les PAU del batxillerat LOE.
Aquests estudiants es podran examinar tant de la fase general de la prova com de la fase específica. En cas de millora de nota de la fase general, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.
Per als estudiants que hagin aprovat les PAU segons normatives anteriors, la seva nota d'admissió es calcularà així:
Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2.
QDA és la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.
M1, M2 són les dues qualificacions de matèries superades en la fase específica (qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.
a, b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

Sí, les matèries de modalitat només hauran de ser diferents quan l'estudiant s'examini de la fase general i de la fase específica en la mateixa convocatòria.

L'alumnat que tenen coincidència horària en dues o tres matèries, de les quals s'han d'examinar, faran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, amb el mateix tribunal i el mateix dia d'examen previst.

Data d'actualització:  15.12.2015