• Imprimeix

Objectius i funcions

El CIC, d'acord amb els seus objectius, desenvolupa les seves funcions tant en l'àmbit institucional com respecte als estudiants universitaris.

Objectius del CIC

1. Coordinar el sistema universitari i assessorar el Govern:

 • Afavorir la coordinació del sistema universitari en tots els àmbits d’actuació i impulsar noves iniciatives.
 • Assegurar la participació de les universitats en les comissions de coordinació.
 • Assessorar el Govern de la Generalitat en temes universitaris.

 

2. Organitzar les proves d’accés a la universitat:

 • Informar de les característiques de les PAU i d’altres proves.
 • Garantir unes proves iguals, simultànies i anònimes que valorin els mèrits acadèmics.
 • Facilitar l’execució de les proves a persones amb discapacitat.

 

3. Orientar i organitzar l’accés a la universitat: 

 • Millorar la informació i l’orientació respecte als estudis universitaris i les sortides professionals.
 • Realitzar el procés transparent de preinscripció i l’orientació respecte als estudis universitaris i sortides professionals.
 • Millorar l’accés a persones amb discapacitat.

Funcions del CIC en l’àmbit institucional

 • Coordinar el sistema universitari català.
 • Assessorar el Govern de la Generalitat en matèria d'universitats.
 • Establir els criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya.
 • Vetllar per la política lingüística universitària.
 • Coordinar temes de recerca universitària.
 • Coordinar temes de gestió universitària.
 • Vetllar per temes de gènere en l'àmbit universitari.
 • Emetre un informe previ a la creació o reconeixement d'universitats per part del Parlament de Catalunya.
 • Coordinar els programes per facilitar la mobilitat del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis de les universitats.
 • Fomentar programes interuniversitaris de formació i mobilitat.
 • Elegir fins a tres membres del Consell de Direcció de l'AQU entre rectors d'universitats privades que s'acullin a la programació universitària de Catalunya.
 • Impulsar i dur a terme accions de promoció internacional de les universitats de Catalunya.

Funcions del CIC respecte als estudiants universitaris

 • Gestionar les proves d'accés a la universitat garantint la igualtat d'oportunitats dels estudiants que hi concorrin, així com la transparència i l'objectivitat del procés.
 • Gestionar, per encàrrec de les universitats de Catalunya, el procés de preinscripció universitària i l'orientació per a l'accés a la universitat.
 • Coordinar el règim de convalidacions i adoptar les mesures necessàries per al reconeixement dels crèdits i la mobilitat dels estudiants, tant dins de Catalunya com a l'àrea de l'espai europeu d'educació superior.
 • Coordinar l'adopció per part de les universitats dels mecanismes per garantir l'exercici dels drets i els deures dels estudiants.
Data d'actualització:  19.12.2012